PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW W LATACH 2003 - 2017Lata:   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011

   2012   2013   2014   2015    2016     2017


do początku strony

PUBLIKACJE 2017

 

Gabrielczak Piotr, Serwach Tomasz, The impact of the euro adoption on the complexity of goods in Slovenian exports, “Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci-Proceedings of Rijeka Faculty of Economics”, vol 35 nr 1, 2017, s. 45-71.

Gajewski Paweł, Sources of Regional Inflation in Poland, “EASTERN EUROPEAN ECONOMICS”, no 55, 2017, s. 261-276.

Gajewski Paweł, Zhukovska Kateryna, Short-run and long-run effects of unemployment on suicides: does welfare regime matter? , “EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH”, vol. 27, no 6, 2017, p. 1038-1042.


Godłów-Legiędź Janina, Zasada rządów prawa i przemiany ustrojowe w Polsce, „Gospodarka Narodowa”, nr 289, 2017, s. 5-27.

Krajewski Piotr, Czy szacując efekty polityki makroekonomicznej należy uwzględniać perspektywę planowania gospodarstw domowych? „Gospodarka Narodowa”, nr 4(290), 2017, s. 39-61.

Krajewski Piotr, HETEROGENEITY OF HOUSEHOLDS AND THE EFFECTS OF FISCAL POLICY IN THE CEE COUNTRIES, “Romanian Journal of Economic Forecasting”, no. XX(2), 2017, s. 79-93.

Krajewski Piotr, Regionalne zróżnicowanie oddziaływania wydatków rządowych na zatrudnienie – wnioski z analizy SVAR, „Bank i Kredyt”, nr 48(1) 2017, s. 73-96.

Kubiak Paweł, Jak Polacy poszukują pracy? - analiza logitowa, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, TOM CIII, 2017, s. 193-202.

Kwiatkowski Eugeniusz, Fixed-term employment and employment elasticity: evidence from the European countries, “Ekonomika, finansy i upravlenie proizvodstvom”, no. 01(31), 2017, s. 79-87.

Kwiatkowski Eugeniusz, Instytucjonalne determinanty zmian zatrudnienia w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2005-2015, [w:] Stanisław Owsiak (red.), Państwo a gospodarka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2017, s. 149-162.

Kwiatkowski Eugeniusz, Włodarczyk Przemysław, Employment Protection Legislation and Its Impact on the Elasticity of Employment in OECD Countries, “Gospodarka Narodowa”, no. 3(289), 2017, s. 29-53.

Kwiatkowski Eugeniusz, Włodarczyk Przemysław, Rodzaje umów o pracę a elastyczność zatrudnienia w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej w latach 2000-2014, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, nr 2(328), 2017, s. 163-183.

Kwiatkowski Eugeniusz, Wyzwania i dylematy współczesnych rynków pracy, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 3(78), 2017, s. 57-69.

Majchrowska Aleksandra, Strawiński Paweł, Impact of minimum wage increase on gender wage gap: Case of Poland, “ECONOMIC MODELLING”, Available online 9 November 2017, s. 1-12.

Roszkowska Sylwia, Olszak Małgorzata, Kowalska Iwona, Do Microprudential Regulations and Supervision Affect the Link Between Lending and Capital Ratio in Economic Downturns of Large Banks in the EU?, “Problemy Zarządzania”, vol. 15, nr 1 (66) 2017, s. 11-36.

Roszkowska Sylwia, Olszak Małgorzata, Kowalska Iwona, Macroprudential policy effect on the link between lending and capital ratio – the role of economic development and capital account openness, “FINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN”, nr 1(10)/2017, s. 315-329.

Szukalski Stanisław, Dąbrowska Anna, Piotrowski Jan, Janoś-Kresło Mirosława, Korzyści i zagrożenia dla funkcjonowania polskich przedsiębiorstw usługowych na rynku Unii Europejskiej, „Handel Wewnętrzny”, nr 4(369), 2017, tom 2, s. 84-98.

Szukalski Stanisław, Międzynarodowe procesy migracyjne w świecie jako efekt dysproporcji rozwojowych i konfliktów politycznych, „Przyszłość. Świat-Europa-Polska”, nr 3(39)2017, s. 68-87.

Szukalski Stanisław, Przemysław Urbański, Korporacyjne centra biznesowe w Polsce – stan i perspektywy rozwoju, „Przyszłość. Świat-Europa-Polska”, nr 4(40)2017, s. 11-23.

Szukalski Stanisław, Przepływy kapitałowe i przemieszczenia ludności, [w:] Jerzy Wilkin (red.) Globalizacja, integracja europejska a suwerenność państwa, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Warszawa 2017, s. 129-155.

Szukalski Stanisław, Rynek pracy wobec globalizacji, transgraniczności procesów biznesowych i kryzysu ekonomicznego, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, Tom CII 2017, s. 259-272.

Włodarczyk Przemysław, Koncepcje metodologii ogólnej a ekonomia, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, nr 102, 2017, s. 307-322.

Włodarczyk Przemysław, Monetary Policy Transmission and the Labour Market in the Non‑eurozone Visegrad Group Countries in 2000–2014. Evidence from a SVAR Analysis, “COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE”, nr 20 (4) 2017, s. 23-43.

Włodarczyk Przemysław, Monetary Policy Transmission to the Labour Market – Evidence from the Polish Economy, “Olsztyn Economic Journal”, no. 12(3), 2017, s. 321-335.

do początku strony

PUBLIKACJE 2016

 

Gabrielczak Piotr, Serwach Tomasz, Klasyfikacja krajów według ich pozycji w sieci handlu międzynarodowego – wnioski dla Unii Europejskiej, [w:] Beata Glinkowska (red.) Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Uwarunkowania, procesy, wyniki badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 277-288.

 

Gabrielczak Piotr, Tomasz Serwach - Złożoność koszyków eksportowych krajów. Zarys problematyki, "Optimum. Studia Ekonomiczne", 2(80), 2016, s. 129-143, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11320_4639

Gabrielczak Piotr, Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski - Rynki pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, stron 170.

Gabrielczak Piotr, Tomasz Serwach - FIRM-LEVEL PRODUCTIVITY AND INTERNATIONAL EXPANSION OF FIRMS FROM THE LODZ VOIVODESHIP, opracowanie, w którym ukazały się wyniki badań naukowych: Lodz Economics Working Papers 2016, s. 1-21, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/19079

Gajewski Paweł, Paweł Baranowski - Credible enough? Forward guidance and perceived National Bank of Poland’s policy rule, "APPLIED ECONOMICS LETTERS", 2/2016, s. 89-92, http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13504851.2015.1051651

Gajewski Paweł - Sovereign Spreads and Financial Market Behaviour before and during the Crisis, "Revista de Economia Mundial", 42/2016, s. 43-66, http://www.sem-wes.org/sites/default/files/revistas/rem42_2.pdf

Gajewski Paweł - Regionalne krzywe Phillipsa w Polsce a efektywność polityki pieniężnej w Polsce, "Ekonomista", 4/2016, s. 501-519.

 

Godłów-Legiędź Janina, Rozmowy z polskimi ekonomistami. Janina Godłów-Legiędź, [w:] Grzegorz Konat, Tadeusz Smuga (red.) Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 127-157.

 

Godłów-Legiędź Janina - System naturalnej wolności Adama Smitha, "Studia Ekonomiczne", 1(LXXXVIII), 2016, s. 47-70, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171437026

Godłów-Legiędź Janina - Szkolnictwo wyższe w procesie transformacji ustrojowej w Polsce a jakość kształcenia, "Studia Prawno-Ekonomiczne", XCVIII, 2016, s. 197-220, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-b0b5cb8d-5b14-4edf-bb2c-7b85c1065d75?q=bwmeta1.element.desklight-f5f789db-baf4-44b2-b2b8-d521223b2d16;10&qt=CHILDREN-STATELESS

Krajewska Anna - Problemy opodatkowania pracy w Polsce, "Polityka Społeczna", 4/2016, s. 1-6.

Krajewska Anna - Opodatkowanie pracy w OECD. Analiza porównawcza i wnioski dla Polski, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia", Vol 50, No 1/2016, s. 669-679, http://journals.umcs.pl/h/article/view/1477

 

Krajewski Piotr - The Impact of Public Environmental Protection Expenditure on Economic Growth, "Problemy Ekorozwoju", 11/2/2016, s. 99-104, http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-48b16810-c795-4b2a-93d7-739449f7b1e7


Krajewski Piotr, Agata Szymańska, Michał Mackiewicz - Fiscal Sustainability in Central and Eastern European Countries – A Post-crisis Assessment, "Prague Economic Papers", vol. 25, nr 2/2016, s. 175-188, http://www.vse.cz/polek/download.php?jnl=pep&pdf=553.pdf

 

Kubiak Paweł - PASYWNA POLITYKA RYNKU PRACY W POLSCE W OKRESIE KRYZYSU FINANSOWEGO I GOSPODARCZEGO, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 257/2016, s. 7-18, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-badd9439-86fa-4c08-89a7-f8ac433342b9

 

Kucharski Leszek, Eugeniusz Kwiatkowski - Bezpośrednie determinanty zmian zatrudnienia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004-2013, "Europa Regionum", XXV, 2016, s. 199-218.


Kwiatkowski Eugeniusz, G. Mamikonyan - Sectoral employment structure and economic development: a comparative analysis of Poland and Armenia in the years of 1990-2014, "Bulletin of National Agrarian University of Armenia", 4/2015, s. 127-135.

 

Kwiatkowski Eugeniusz, Rozmowy z polskimi ekonomistami. Eugeniusz Kwiatkowski, [w:] Grzegorz Konat, Tadeusz Smuga  (red.), Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami, PWN, Warszawa 2016, s. 293-320.

 

Roszkowska Sylwia, Krajewska Anna, PŁACA MINIMALNA W KRAJACH OECD. KIERUNKI ZMIAN I WPŁYW NA ZATRUDNIENIE I NIERÓWNOŚCI PŁACOWE, „Studia Ekonomiczne”, nr 3 (XC) 2016, s. 353-395.

 

Roszkowska Sylwia, Małgorzata Olszak, Mateusz Pipień, Iwona Kowalska - What Drives Heterogeneity of Cyclicality of Loan-Loss Provisions in the EU?, "JOURNAL OF FINANCIAL SERVICES RESEARCH", 2016, s. 1-42, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10693-015-0238-6

Roszkowska Sylwia, Mateusz Pipień, Małgorzata Olszak - The impact of capital ratio on lending of EU banks–the role of bank specialization and capitalization, "EQUILIBRIUM", 11/2016, s. 43-59, http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2016.002

Roszkowska Sylwia, Małgorzata Olszak, Iwona Kowalska - Do Macroprudential Policy Instruments Affect the Link between Lending and Capital Ratio? – Cross-Country Evidence; Opracowanie, w którym ukazały się wyniki badań naukowych: Faculty of Management Working Paper Series 2016 , s. 1-49, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2883128

Szukalski Stanisław - Metody oceny efektywności rozwiązań outsourcingowych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 2(793)2016, s. 49-59, http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171418195


Szukalski Stanisław - Procedury budowy planów biznesowych i ocena wiarygodności planów, DIFIN, Warszawa 2016, stron 180.

 

Szukalski Stanisław, Globalizacja – Wielokulturowość - korporacyjne wzorce zarządzania, „Przyszłość. Świat-Europa-Polska”, nr 3/35/206, 2016, s. 11-17.Szukalski Stanisław, Pozycja ekonomiczna Europy i jej potencjał w świecie, [w:] Jerzy Kleer, Konrad Prandecki (red.), Ekonomiczna pozycja Europy w świecie, Polska Akademia Nauk Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2016, s. 75-100.

 

Szukalski Stanisław - Potencjał gospodarczy Europy i zdolność jego wykorzystania, "Przyszłość. Świat-Europa-Polska", 2/32/2015, s. 65-77.


Szukalski Stanisław - Usługi doradztwa biznesowego – refleksje z perspektywy konsultanta, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług", 21/2015, s. 165-178.


Szukalski Stanisław, Monika Wodnicka - Outsorcing. Metodyka przygotowania procesów i ocena efektywności, Difin, Warszawa 2016, stron 294.

 

Włodarczyk Przemysław - Modele reprezentatywnych podmiotów gospodarczych jako narzędzie analizy w nowej syntezie neoklasycznej, "Bank i Kredyt", 47(6)2016, s. 553-584, https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF0Yzvz9rSAhXBEiwKHYkSCakQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bankandcredit.nbp.pl%2Fcontent%2F2016%2F06%2Fbik_06_2016_03_art.pdf&usg=AFQjCNGvOmC6XT4P3IN17sD7fUZ3qXeTiA

Włodarczyk Przemysław - Fiscal sustainability of the Visegrad Group countries in the aftermath of global economic crisis; Opracowanie, w którym ukazały się wyniki badań naukowych: Lodz Economics Working Papers 2016, s. 1-40, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/20235

 

do początku strony

PUBLIKACJE 2015

 

Gabrielczak Piotr - Historical Susceptibility to Contagion – In Search of Stable Paths of Crisis Propagation and Their  Relation to Fundamental International  Macroeconomic Linkages, [w:] T. Sporek, S. Talar (red.), Problemy rozwojowe i powiązania gospodarcze w wymiarze międzynarodowym. Wyniki wybranych badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 123-141, http://www.ibuk.pl/fiszka/149574/problemy-rozwojowe--i-powiazania-gospodarcze--w-wymiarze-miedzynarodowym-wyniki-wybranych-badan.html

Gabrielczak Piotr - Rola kanału handlowego i finansowego w zarażeniu państw rozwiniętych i rozwijających się, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 857, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 41, Gospodarka regionalna i międzynarodowa tom 3, Szczecin 2015, s. 25-41, http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t3-25.pdf

Gajewski PawełIs ageing deflationary? Some evidence from OECD countries, "Applied Economics Letters", vol. 22(11)2015, s. 916-919, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504851.2014.987911

 

Gajewski Paweł - Labour Market Measures in Poland 2008–13: The Crisis and Beyond, “International Labour Organization”, Genewa 2015, stron 76.


Gajewski PawełRegionalne zróżnicowanie efektów impulsu polityki pieniężnej w Polsce, "Gospodarka Narodowa", vol 4/2015, s. 27-47, http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2015_04_02.pdf

Godłów-Legiędź Janina - Zmiany instytucji formalnych w polskim szkolnictwie wyższym i ich konsekwencje, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 405/2015, s. 108-126.


Krajewska Anna, Krajewski Stefan - Opinie o kosztach pracy w Polsce i ich statystyczna weryfikacja, "Polityka Społeczna", 2015, s. 7-12.

Krajewska Anna - Refleksje o płacy minimalnej, "Studia Prawno-Ekonomiczne", XCIV, 2015, ss: 303-316.

Krajewska Anna, Stefan Krajewski - Myths and Facts Concerning Labour Costs in Poland, "Olsztyn Economic Journal", 10(1/2015), s. 19-36.

Krajewska Anna, Stefan Krajewski - Kontrowersje wokół płacy minimalnej, [w:] Barbara Liberda (red.), Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografia, PTE, 2015, s. 206-229.

 

Krajewski Piotr, Michał Mackiewicz, Katarzyna Piłat - The optimal fiscal rule in the context of accession to the Eurozone, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 28:1, 2015, 398-406, http://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2015.1041779

Krajewski PiotrEffectiveness of the Fiscal Policy in Stimulating Economy: The Case of Poland, „Transformations in Business and Economics” Vol. 14, No 2 (35), 2015, s. 53-67.

Kucharski Leszek - Bezrobocie długookresowe w Polsce w latach 2004-2013, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 210, 2015, s. 177-187.

Kucharski Leszek - Poziom i wybrane determinanty bezrobocia równowagi w Polsce w latach 1996-2012, [w:] Ewa Małuszyńska, Grzegorz Mazur, Ida Musiałowska (red.), Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2015, s. 262-274.


Kubiak Paweł, Ewa Gałecka-Burdziak - Z czego wynika zniechęcenie bezskutecznym poszukiwaniem zatrudnienia?, "Polityka Społeczna", 11-12/2015, s. 44-48.

 

Kubiak Paweł, Paweł Kaczorowski – Methods of Job Search and their Impact on the Ultimate Success, „Asian Journal of Business and Management”, Vol 3, No 6/2015, s. 493-498.

Kwiatkowski Eugeniusz - Podstawy teoretyczne zmian w polskiej polityce rynku pracy, "Polityka Społeczna", Nr tematyczny 2, 2015 s. 13-16.

Kwiatkowski Eugeniusz, Jolanta Grotowska-Leder (red.) - Szkoły naukowe i kierunki badań na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Tradycja i współczesność, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, stron 358.

Kwiatkowski Eugeniusz, Barbara Liberda (red.) - Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografia, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, stron 473.

Kwiatkowski Eugeniusz, Janina Godłów-Legiędź, Witold Kasperkiewicz, Stefan Krajewski, Zofia Wysokińska - Tradycje i rozwój łódzkiej szkoły ekonomii. Instytut Ekonomii, [w:] Jolanta Grotowska-Leder, Eugeniusz Kwiatkowski (red.), Szkoły naukowe i kierunki badań na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Tradycja i współczesność, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss: 81-133.

Kwiatkowski Eugeniusz - Rynek pracy i bezrobocie, [w:] Alojzy Z. Nowak, Tomasz Zalega (red.), Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, ss: 390-427.

Kwiatkowski Eugeniusz - Model AD-AS, [w:] Alojzy Z. Nowak, Tomasz Zalega (red.), Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, ss: 82-101.

Kwiatkowski Eugeniusz, Przemysław Włodarczyk - Instytucje rynku pracy i polityka makroekonomiczna a zatrudnienie w krajach OECD w okresie globalnego kryzysu, [w:] Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda (red.), Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografia, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, ss: 181-205.

Majchrowska Aleksandra, Broniatowska Paulina, Żółkiewski Zbigniew - Minimum Wage in Poland and Youth Employment in Regional Labor Markets, "Emerging Markets Finance and Trade", 52:9, 2178-2194, DOI: 10.1080/1540496X.2015.1068611, 1–16, 2015
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1540496X.2015.1068611#.VpT0_09HOzk

Majchrowska Aleksandra, Broniatowska Paulina, Żółkiewski Zbigniew - Minimum wage and youth unemployment in local labor markets in Poland, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", nr 39/2015, http://rocznikikae.sgh.waw.pl/?p=5&z=39&r=2015

Majchrowska Aleksandra, Strawiński Paweł, Konopczak Karolina, Skierska Agnieszka - Gender wage gap by occupational groups in Poland, "Lodz Economics Working Papers", no. 3/2015, http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/7425/LEWP%203-2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Roszkowska Sylwia, Pipień Mateusz - Szacunki kwartalnego PKB w polskich województwach, "Gospodarka Narodowa", nr 5/2015, s. 145-169, http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2015_05_06.pdf

Roszkowska Sylwia, Pipień Mateusz - Szacunki kwartalnego PKB według województw w Polsce – zastosowanie estymacji funkcji parametrów modelu regresji liniowej, "Materiały i Studia NBP", nr 315/2015, http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms315.pdf

Roszkowska Sylwia, Pipień Mateusz - Returns to skills in Europe – same or different? The empirical importance of the systems of regressions approach, "NBP Working Paper", no. 226/2015, http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/226_en.pdf

Roszkowska Sylwia, Pipień Mateusz - Quarterly estimates of regional GDP in Poland – application of statistical inference of functions of parameters, "NBP Working Paper", no. 219/2015, http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/219_en.pdf

Roszkowska Sylwia, Olszak Małgorzata, Pipień Mateusz - Do loan loss provisions accounting and procyclicality matter for the effects of capital on loan growth of big banks in the EU?, "Research papers of Wrocław University of Economics", No. 397/2015, pp.171-181, http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=30186&from=publication

Roszkowska Sylwia, Olszak Małgorzata, Pipień Mateusz - Do financial sector structure and development matter for the effect of bank capital on lending in large EU banks? "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", nr 3, tom 1(23)2015, pp. 167-180, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/MOMPSR2312015.pdf

Roszkowska Sylwia, Olszak Małgorzata, Pipień Mateusz - The impact of capital ratio on lending of EU banks – the role of bank specialization and capitalization, "Institute of Economic Research Working Papers", No. 83/2015, http://www.badania-gospodarcze.pl/images/Working_Papers/2015_No_83.pdf

Roszkowska Sylwia, Olszak Małgorzata, Pipień Mateusz, Kowalska Iwona - The impact of capital on lending in economic downturns and investor protection - the case of large EU banks, "Faculty of Management Working Paper Series", 6/2015. Faculty of Management, University of Warsaw, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2691994

Roszkowska Sylwia, Olszak Małgorzata, Pipień Mateusz, Kowalska Iwona - Do regulations and supervision shape the capital crunch effect of large EU banks?, "Faculty of Management Working Paper Series", no. 3/2015, University of Warsaw, Faculty of Management, http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2675118_code2182817.pdf?abstractid=2675118&mirid=1

Roszkowska Sylwia, Olszak Małgorzata, Pipień Mateusz, Kowalska Iwona - The impact of capital on lending in publicly traded and privately held banks in the EU, "Faculty of Management Working Paper Series", no. 7/2015, University of Warsaw, Faculty of Management, http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/5630-Faculty%20of%20M/WP/WPS_7_2015_ownership_structure_and_loan_supply_sensitivity_to_capital_1.pdf

Szukalski Stanisław - Usługi komunalne – więcej rynku czy regulacji [w:] J. Kleer, Z. Strzelecki (red.) Megamiasta przyszłości - szansa czy zagrożenie rozwoju, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2015, s. 267-277.

 

do początku strony

PUBLIKACJE 2014

 

GABRIELCZAK Piotr, KŁYSIK-URYSZEK Agnieszka – Import zaopatrzeniowy i inwestycyjny a perspektywy uczenia się przedsiębiorstw przemysłowych z województwa łódzkiego, „Ekonomia Międzynarodowa”, nr 5/2014, s. 43-57, http://www.ekonomia-m.pl/pdf/5.pdf

GABRIELCZAK Piotr, SERWACH Tomasz – Produktywność a ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstw. Przypadek województwa łódzkiego, „Ekonomia Międzynarodowa”, nr 5/2014, s. 5-26, http://www.ekonomia-m.pl/pdf/5.pdf

GABRIELCZAK Piotr, SERWACH Tomasz – The link between firm-level productivity and decisions to export – the case of the Lodz Voivodeship, „Theory, Methodology, Practice”, nr 1, vol. 10, 2014, http://tmp.gtk.uni-miskolc.hu/volumes/2014/01/TMP_2014_01_01.pdf

GAJEWSKI PawełKryzys finansowy a determinanty oprocentowania obligacji rządowych w strefie euro, „Humanities and Social Sciences”, HSS, vol. XIX, 21 (2/2014), April – June, s. 53-70, http://hss.prz.edu.pl/pl/wersja-elektroniczna/2014/21-22014/

GAJEWSKI PawełNowcasting Quarterly GDP Dynamics in the Euro Area – the Role of Sentiment Indicators, „Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, no 2/2014, s. 5-23.

GODŁÓW-LEGIĘDŹ JaninaEkonomia i inżynieria społeczna z perspektywy kryzysu, „Ekonomista”, nr 1, 2014, s. 9-26.

GODŁÓW-LEGIĘDŹ JaninaIdeologia liberalna i keynesowska z perspektywy globalnego kryzysu, [w:] Piotr Pysz, Anna Grabska, Michał Moszyński (red.), Ład gospodarczy a współczesna ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 13-29.

GODŁÓW-LEGIĘDŹ JaninaRacjonalność w ekonomii behawioralnej i instytucjonalnej, [w:] Stanisław Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna wobec współczesnych problemów gospodarczych, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2014, s. 31-49.

KRAJEWSKA AnnaFiscal Policy in the EU Countries Most Affected by the Crisis: Greece, Ireland, Portugal, and Spain, “Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, no. 3/2014, p. 5-27.

KRAJEWSKA Anna – redakcja naukowa – Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach. Skierniewice 2014, stron 110.

KUBIAK PawełZasiłki dla bezrobotnych a płace progowe i płace uzyskane (Unemployment benefits, reservation wages and wages obtained), „Studia Prawno-Ekonomiczne”, tom XCIII, 2014, s. 207–222.

KUCHARSKI LeszekBezrobocie równowagi w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, stron 214.

KWIATKOWSKI Eugeniusz – recenzja publikacji – Zenon Wiśniewski, Monika Wojdyło-Preisner (red. nauk.): Diagnozowanie stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem. Teoria i praktyka, „Polityka Społeczna”, nr 8, sierpień 2014, s. 30-32.

KWIATKOWSKI EugeniuszZmiany na rynkach pracy i ich determinanty w krajach grupy Wyszehradzkiej w latach 2004-2013, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 35, tom 2, 2014, s. 371-393.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KUCHARSKI LeszekDekompozycja zmian bezrobocia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, nr 93/2014, s. 223-244.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KUCHARSKI Leszek Dekompozycja zmian bezrobocia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004-2013, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, tom XCIII, 2014, Łódzkie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 223-244.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KWIATKOWSKA Walentyna – Zmiany sektorowej i wewnątrzsektorowej struktury zatrudnienia w Polsce w latach 2000-2012, [w:] Magdalena Knapińska, Katarzyna Szarzec (red.) Teoria i praktyka gospodarowania we współczesnym świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014, s. 233-249.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, SUCHECKI Bogdan – redakcja naukowa – Prognozy zatrudnienia w Polsce do 2020 roku. Syntetyczne wyniki i wnioski, IPiSS, Warszawa 2014, stron 267.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, SUCHECKI Bogdan – redakcja naukowa – Prognoza zatrudnienia według grup zawodów i sektorów w Polsce do 2020 roku. Raport VIII, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2014, stron 122.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, WŁODARCZYK Przemysław – Importance of Employment Protection and Types of Employment Contracts for Elasticity of Employment in the OECD Countries, „Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, nr 17/2014, s. 21-44.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, WŁODARCZYK PrzemysławKorekta ekspercka do prognozy zatrudnienia według grup zawodów i sektorów [w:] Eugeniusz Kwiatkowski, Bogdan Suchecki (red. nauk.) Prognoza zatrudnienia według grup zawodów i sektorów w Polsce do 2020 roku. Raport VIII, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014, s. 53-76.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, WŁODARCZYK PrzemysławTheoretical Foundations for Labour Market Analyses and Forecasts, „Polityka Społeczna”, nr 2(ENG)/ 2014, s. 2-8.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, WŁODARCZYK PrzemysławWpływ rodzaju umów o pracę na elastyczność zatrudnienia względem PKB i płac realnych w krajach OECD w latach 2002-2011, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, nr 303/2014, s. 23-44.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, WŁODARCZYK PrzemysławWpływ rodzaju umów o pracę na elastyczność zatrudnienia względem PKB i płac realnych w krajach OECD w latach 2002-2011, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, nr 3 (303) 2014, s. 23-44.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, WŁODARCZYK Przemysław, GAJDOS Artur – Metodologiczne aspekty prognoz zatrudnienia [w:] Eugeniusz Kwiatkowski, Bogdan Suchecki (red.), Prognozy zatrudnienia w Polsce do 2020 roku. Syntetyczne wyniki i wnioski, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2014, s. 9-55.

MAJCHROWSKA AleksandraCzy płace dostosowują się do sytuacji na regionalnych rynkach pracy w Polsce? Empiryczna weryfikacja krzywej płac, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Zeszyt 34/2014, s. 43-57.

MAJCHROWSKA Aleksandra, BONI Michał, GEODECKI Tomasz, HAUSNER Jerzy, MARCZEWSKI Krzysztof, PIĄTKOWSKI Marcin, STARCZEWSKA-KRZYSZTOSZEK Małgorzata, TCHOREK Grzegorz, TOMKIEWICZ Jacek, WERESA Marzenna Anna – Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? Rekomendacje, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2014, http://fundacja.e-gap.pl/publikacje/28-publikacje/raporty/171-konkurencyjna-polska-rekomendacje

MAJCHROWSKA Aleksandra, ROSZKOWSKA SylwiaPremia z wykształcenia i doświadczenia zawodowego według płci w Polsce, Materiały i Studia nr 302, 2014, Narodowy Bank Polski, http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms302.pdf

MAJCHROWSKA Aleksandra, STRAWIŃSKI Paweł, KONOPCZAK Karolina, SKIERSKA Agnieszka – Why are women paid less than men? An investigation into gender wage gap in Poland, WNE Working Paper 31 (148) 2014, http://www.wne.uw.edu.pl/pl/wydzial/wydawnictwa/working-papers/working-papers/working-papers-2014/

 

ROSZKOWSKA SylwiaRegionalne zróżnicowanie stóp zwrotu z wykształcenia w Europie, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, TOM XCIII, 2014, s. 259-300.

ROSZKOWSKA SylwiaReturns to education in Europe. Same or not? „European Scientific Journal”, European Scientific Journal November 2014/SPECIAL/edition vol. 1/2014, s. 250-255, http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/4776/4581

ROSZKOWSKA Sylwia, MAJCHROWSKA AleksandraPremia z wykształcenia i doświadczenia zawodowego według płci w Polsce, Materiały i Studia, NBP Nr 302, 2014, http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms302.pdf

ROSZKOWSKA Sylwia, Małgorzata Olszak, Mateusz Pipień, Iwona Kowalska – What Drives Heterogeneity of Procyclicality of Loan Loss Provisions in the EU? University of Warsaw Faculty of Management Working Paper No. 3/ 2014, http://ssrn.com/abstract=2457261 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2457261

ROSZKOWSKA Sylwia, Małgorzata Olszak, Mateusz Pipień, Iwona Kowalska – The effects of capital on bank lending in EU large banks – The role of procyclicality, income smoothing, regulations and supervision, University of Warsaw Faculty of Management Working Paper No. 5/2014,  http://ssrn.com/abstract=2543675  or  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2543675

SZUKALSKI Stanisław M.Energetyka rozproszona, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa”, nr 8(775) sierpień 2014.

SZUKALSKI Stanisław M.Fundusze majątku państwowego na globalnym rynku finansowym, „Przyszłość, Świat-Europa-Polska”, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus. nr 2/2014.

SZUKALSKI Stanisław M.Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej UE, [w:] Czy kryzys światowych zasobów? Bogdan Galwas, Bohdan Wyżnikiewicz (red, naukowa) wyd. Wyd. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" Polska Akademia Nauk, Warszawa 2014, s. 106-124.

SZUKALSKI Stanisław M.Polska na globalnym rynku offshoringu usług, [w:] M. Gorynia, S. Rudolf (red. nauk.) Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce, Wyd. PTE, IX Kongres Ekonomistów, Warszawa 2014, s. 505-521.

WŁODARCZYK PrzemysławPolityka pieniężna a produkcja, zatrudnienie i bezrobocie w krajach Unii Europejskiej w latach 2000-2012, [w:] Anna Organiściak-Krzykowska, Krzysztof Nyklewicz (red.) Rynek pracy w dobie innowacji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, IPiSS, 2014, s. 140-151.

 


do początku strony

PUBLIKACJE 2013

 

GODŁÓW-LEGIĘDŹ JaninaCzy ekonomia behawioralna odpowiada na wyzwania wspólczesności?, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", 281/2013, s. 11-27.

GODŁÓW-LEGIĘDŹ JaninaEkonomia behawioralna: od koncepcji racjonalności do wizji ustroju ekonomicznego, „Ekonomia Economics”, nr 4(25)2013, s. 24-41.

GODŁÓW-LEGIĘDŹ Janina, WALASEK Mateusz – Hayekowska koncepcja wolności, [w:] Robert Ciborowski, Aneta Kargol-Wasiluk, Marian Zalesko (red.), Idee liberalne w ekonomii 20 lat po śmierci Friedricha von Hayeka, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, s. 11-35.

KRAJEWSKA AnnaThe Effect of the Financial Crisis on the Taxation of Consumption, Labour, and Capital in the European Union, "COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE", nr 3/2013, s. 29-47.

KRAJEWSKA AnnaWpływ kryzysu na opodatkowanie konsumpcji, pracy i kapitału w Unii Europejskiej, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", nr 281/2013, s. 155-177.

KRAJEWSKA Anna, KRAJEWSKI Piotr – The Dissimilarity of Fiscal Policy in the EU and in Poland, [w:] Irena K. Hejduk, Sebastian Bakalarczyk (red.), Global Economics: Past, Present & Future, Difin, 2013 s. 220-231.

KRAJEWSKA Anna, KRAJEWSKI Piotr, PIŁAT Katarzyna – The Effect of the Minimum Wage on the Competitiveness of Economy, [w:] Technology Innovation and Industrial Management, TIIM 2013, s. 171-189.

KRAJEWSKA Anna, KRAJEWSKI Stefan – Is the minimum wage detrimental to the economy, "Olsztyn Economic Journal", 8(4/2013), s. 1-13.

KRAJEWSKA Anna, PIŁAT Katarzyna, PIWOWARSKI Radosław – Założenia merytoryczne do prognozy zatrudnienia według grup zawodów w podregionach województwa łódzkiego, [w:] Eugeniusz Kwiatkowski, B. Suchecki (red.), Prognozy zatrudnienia według zawodów, podregionów i sektorów dla województwa łódzkiego, IPiSS, Warszawa 2013, s. 107-131.

KUBIAK Paweł, GAŁECKA-BURDZIAK Ewa, BURDZIAK Adrian, WŁODARCZYK PrzemysławPrognozowanie zatrudnienia według zawodów w świecie – synteza, IPiSS, Warszawa 2013, stron 140.

KUBIAK Paweł, GAŁECKA-BURDZIAK Ewa, BURDZIAK Adrian, WŁODARCZYK PrzemysławSynteza wiedzy na temat rozwiązań stosowanych w zakresie prognozowania zatrudnienia według zawodów w innych krajach, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2013, stron: 145.

KUBIAK Paweł, KUCHARSKI Leszek, ROSZKOWSKA SylwiaOcena prac badawczych w zakresie prognozowania zatrudnienia według zawodów w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2013, stron 112.

KUBIAK Paweł, KUCHARSKI Leszek, ROSZKOWSKA SylwiaPrace badawcze w zakresie prognozowania zatrudnienia według zawodów w Polsce, IPISS, Warszawa 2013, stron 101.

KUCHARSKI LeszekLong-term unemployment in Poland in 2008–2012 – tendencies, structure and selected determinants, "Olsztyn Economic Journal", no. 8/2013, s. 347-359.

KUCHARSKI Leszek, ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKA Anna, PIOTROWSKI Marek, NYKLEWICZ Krzysztof, SKÓRSKA Anna – Popyt na pracę cudzoziemców, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013, stron 154.

KWIATKOWSKI EugeniuszDeterminanty zmian zatrudnienia w przedsiębiorstwie w warunkach kryzysu, [w:] Bogusław Kaczmarek, Waldemar Biliński (red.), Przedsiębiorczość polskich menedżerów w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 37-50.

KWIATKOWSKI EugeniuszEkonomiczne aspekty zasiłków dla bezrobotnych, [w:] Zbigniew Góral (red.), Bezrobocie i polityka zatrudnienia, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 59-73.

KWIATKOWSKI EugeniuszGospodarka oparta na wiedzy a stan rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, nr 281, s. 127-138.

KWIATKOWSKI EugeniuszPrawna ochrona zatrudnienia a sytuacja na rynku pracy [w:] Stanisław Owsiak, Artur Pollok (red.) W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego (Księga Jubileuszowa z okazji 25-lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, s. 121-132.

KWIATKOWSKI EugeniuszWrażliwość koniunkturalna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Zenon Wiśniewski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 15-27.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KRAJEWSKA Anna, ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKA Anna, MACHNIS-WALASEK Joanna, PIŁAT Katarzyna, PIEŃKOWSKA-KAMIENIECKA Sylwia – redakcja monografii – Powroty z migracji wobec sytuacji na rynku pracy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013, stron 157.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KRYŃSKA Elżbieta – Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, stron 224.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KUCHARSKI LeszekBezrobocie krótko- i długookresowe a wahania koniunktury gospodarczej - analiza na przykładzie polskiej gospodarki w latach 1998-2011, [w:] Anna Organiściak-Krzykowska, Marcin Janusz (red.), Dylematy rynku pracy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2013, s. 32-45.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KUCHARSKI Leszek Korekty eksperckie do prognoz zatrudnienia w województwie łódzkim, [w:] Eugeniusz Kwiatkowski, Bogdan Suchecki (red.), Prognozy zatrudnienia według grup zawodów, podregionów i sektorów dla województwa łódzkiego, IPiSS, Warszawa 2013, s. 176-229.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KUCHARSKI Leszek, GAJDOS Artur – Prognozy ostateczne zatrudnienia według grup zawodów i podregionów do 2020 r. dla województwa łódzkiego [w:] Eugeniusz Kwiatkowski, Bogdan Suchecki (red.), Prognozy zatrudnienia, według grup zawodów, podregionów i sektorów dla województwa łódzkiego, IPiSS, Warszawa 2013, s. 256-276.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KUCHARSKI Leszek, GAJDOS Artur, SUCHECKI Bogdan, KUSIDEŁ Ewa – Prognozy ostateczne zatrudnienia dla województwa łódzkiego, [w:] Eugeniusz Kwiatkowski, Bogdan Suchecki (red.), Prognozy zatrudnienia według grup zawodów, podregionów i sektorów dla województwa łódzkiego, IPiSS, Warszawa 2013, s. 230-307.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KUCHARSKI Leszek, KUSIDEŁ Ewa, GAJDOS Artur – Prognozy ostateczne zatrudnienia według grup zawodów i sektorów do 2020 r. dla województwa łódzkiego [w:] Eugeniusz Kwiatkowski, Bogdan Suchecki (red.), Prognozy zatrudnienia, według grup zawodów, podregionów i sektorów dla województwa łódzkiego, IPiSS, Warszawa 2013, s. 276-307.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KUCHARSKI Leszek, SUCHECKI Bogdan, GAJDOS Artur – Prognozy ostateczne zatrudnienia według grup zawodów do 2020 r. dla województwa łódzkiego [w:] Eugeniusz Kwiatkowski, Bogdan Suchecki (red.), Prognozy zatrudnienia, według grup zawodów, podregionów i sektorów dla województwa łódzkiego, IPiSS, Warszawa 2013, s. 230-256.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KWIATKOWSKA Walentyna, GAJDOS Artur – Problemy konceptualne prognoz zatrudnienia dla województwa [w:] Eugeniusz Kwiatkowski, Bogdan Suchecki (red.), Prognozy zatrudnienia, według grup zawodów, podregionów i sektorów dla województwa łódzkiego, IPiSS, Warszawa 2013, s. 13-46.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, STASIAK Jacek, BURDZIAK Adrian – Założenia merytoryczne do prognoz zatrudnienia według grup zawodów [w:] Eugeniusz Kwiatkowski, Bogdan Suchecki (red.), Prognozy zatrudnienia, według grup zawodów, podregionów i sektorów dla województwa łódzkiego, IPiSS, Warszawa 2013, s. 70-107.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, SUCHECKI Bogdan (red.) – Prognoza zatrudnienia w Polsce według grup zawodów do 2020 roku, IPiSS, Warszawa 2013, stron 341.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, SUCHECKI Bogdan (red.) – Wyniki prognozy zatrudnienia w kraju według grup zawodów i obszarów statystycznych NUTS II do 2020 roku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2013, stron 255.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, WŁODARCZYK Przemysław Korekta ekspercka do prognozy zatrudnienia w kraju według grup zawodów, [w:] Eugeniusz Kwiatkowski, Bogdan Suchecki (red.), Prognoza zatrudnienia w Polsce według grup zawodów do 2020 roku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2013, s. 186-214.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, WŁODARCZYK PrzemysławKorekta ekspercka do prognozy zatrudnienia w województwach według grup zawodów do roku 2020, [w:] Eugeniusz Kwiatkowski, Bogdan Suchecki (red.), Wyniki prognozy zatrudnienia w kraju według grup zawodów i obszarów statystycznych NUTS II do 2020 roku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2013, s. 94-121.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, WŁODARCZYK Przemysław
, GAJDOS Artur, SUCHECKI Bogdan – Wnioski do uwzględnienia w prognozowaniu zatrudnienia w ujęciu globalnym, [w:] Eugeniusz Kwiatkowski, Bogdan Suchecki (red.), Prognozy zatrudnienia według grup zawodów, podregionów i sektorów dla województwa łódzkiego, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013, s. 308-356.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, WŁODARCZYK Przemysław, SUCHECKI Bogdan, ANTCZAK Elżbieta, GAJDOS Artur – Metodologiczne aspekty prognoz zatrudnienia w kraju, [w:] Eugeniusz Kwiatkowski, Bogdan Suchecki (red.), Prognoza zatrudnienia w Polsce według grup zawodów do 2020 roku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2013, s. 10-84.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, WŁODARCZYK Przemysław, SUCHECKI Bogdan, GAJDOS Artur – Prognoza ostateczna liczby pracujących według grup zawodów i województw, [w:] Eugeniusz Kwiatkowski, Bogdan Suchecki (red.), Wyniki prognozy zatrudnienia w kraju według grup zawodów i obszarów statystycznych NUTS II do 2020 roku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2013, s. 122-247.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, WŁODARCZYK Przemysław, SUCHECKI Bogdan, GAJDOS Artur – Prognoza ostateczna zatrudnienia w kraju według grup zawodów, [w:] Eugeniusz Kwiatkowski, Bogdan Suchecki (red.), Prognoza zatrudnienia w Polsce według grup zawodów do 2020 roku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2013, s. 215-334.

MAJCHROWSKA Aleksandra, BRONIATOWSKA Paulina, ŻÓŁKIEWSKI Zbigniew – Wynagrodzenie minimalne w Polsce. Czy powinno być zróżnicowane regionalnie?, "Studia BAS", Nr 4(36) 2013, s. 125-157.

MAJCHROWSKA Aleksandra, GEODECKI Tomasz, HAUSNER Jerzy, PIĄTKOWSKI Marcin, MARCZEWSKI Krzysztof, TCHOREK Grzegorz, WERESA Marzenna, TOMKIEWICZ Jacek – Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2013, stron 143.

MAJCHROWSKA Aleksandra, ROSZKOWSKA SylwiaCzy wykształcenie i doświadczenie zawodowe mają znaczenie? Wyniki równania Mincera dla Polski, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", nr 30, 2013, s. 235-251.

MAJCHROWSKA Aleksandra, TOKARSKI Tomasz, MROCZEK Katarzyna – Zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w układzie powiatowym w latach 2002-2011, "Gospodarka Narodowa", nr 9/2013, s. 69-90.

ROSZKOWSKA SylwiaCeny, płace i sytuacja na rynku pracy w Polsce – analizy oparte na modelu wektorowej korekty błędem, "Materiały i Studia NBP ", nr 290/2013, s. 1-67.

ROSZKOWSKA SylwiaKapitał ludzki a wzrost gospodarczy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, stron 178.

ROSZKOWSKA SylwiaWpływ kapitału ludzkiego na wzrost w gospodarce polskiej – oszacownia wieloczynnikowej funkcji produkcji, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, nr 281, s. 239-256.

SZUKALSKI Stanisław M.Ameryka Łacińska na światowym rynku offshoringu usług biznesowych, [w:] Kazimierz A. Kłosiński, Marcin Carnacki (red.), Ameryka Łacińska. W poszukiwaniu konsensusu, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2013, ss: 125-142.

SZUKALSKI Stanisław M. Mikroinstalacje jako kluczowy kierunek rozwoju technologii prosumenckich, [w:] Stanisław M. Szukalski, Sławomir Malinowski (red.), Energia odnawialna. Technologia, ekonomia, finansowanie, Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Poddębice 2013, s. 181-194.

SZUKALSKI Stanisław M.Nienakładowe czynniki wzrostu innowacji w polskiej gospodarce, "Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu", nr 246/2013, s. 166-179.

SZUKALSKI Stanisław M.Odnawialne źródła w polityce energetycznej Unii Europejskiej, [w:] Stanisław M. Szukalski, Sławomir Malinowski (red.), Energia odnawialna. Technologia, ekonomia, finansowanie, Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Poddębice 2013, s. 31-53.

SZUKALSKI Stanisław M.Polityka energetyczna Unii Europejskiej, [w:] Stanisław M. Szukalski, Sławomir Malinowski (red.), Energia odnawialna. Technologia, ekonomia, finansowanie, Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Poddębice 2013, s. 13-30.

SZUKALSKI Stanisław M.Polityka rynku pracy wobec transgraniczności procesów biznesowych i globalizacji, "Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług", nr 103/2013, s. 79-92.

SZUKALSKI Stanisław M.Racjonalność egzystencjalna świata w XXI wieku - wyzwania dla ekonomii i polityki, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, nr 281, s. 57-73.

SZUKALSKI Stanisław M. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju ekonomicznego Afryki Subsaharyjskiej, "Studia ekonomiczne Economic studies, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk", nr 2 (LLXXVII) 2013, s. 244-266.

SZUKALSKI Stanisław M.Zagrożenia globalne wynikające ze zmian strukturalnych, [w:] Elżbieta Mączyńska, Jan Jakub Michałek, Józef Niżnik (red.), Kryzysy systemowe, NBP, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, Warszawa 2013, s. 203-225.

SZUKALSKI Stanisław M., MALINOWAKI Sławomir, ZDZIENNICKA Małgorzata – Mechanizmy wsparcia inwestycji w OZE i ekonomiczna efektywność inwestycji, [w:] Stanisław M. Szukalski, Sławomir Malinowski (red.), Energia odnawialna. Technologia, ekonomia, finansowanie, Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Poddębice 2013, s. 165-181.

SZUKALSKI Stanisław M., MALINOWSKI Sławomir (red.) – Energia odnawialna. Technologia, ekonomia, finansowanie, Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Poddębice 2013, stron 206.

SZUKALSKI Stanisław M., MALINOWSKI Sławomir, SZUKALSKI Bartosz – Odnawialne źródła energii w Unii Europejskiej i w Polsce, [w:] Stanisław M. Szukalski, Sławomir Malinowski (red.), Energia odnawialna. Technologia, ekonomia, finansowanie, Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Poddębice 2013, s. 97-119.

SZUKALSKI Stanisław M., MALINOWSKI Sławomir, ZDZIENNICKA Małgorzata, WITOWSKI Witold – Charakterystyka odnawialnych źródeł energii i ich rozwój w krajach Unii Europejskiej, [w:] Stanisław M. Szukalski, Sławomir Malinowski (red.), Energia odnawialna. Technologia, ekonomia, finansowanie, Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Poddębice 2013, s. 53-97.

WŁODARCZYK PrzemysławStabilność fiskalna krajów Grupy Wyszehradzkiej a kryzys gospodarczy lat 2007-2011, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, nr 281, s. 313-331.

do początku strony

PUBLIKACJE 2012


GAJEWSKI Paweł – Skutki akcesji Polski do strefy euro – przegląd wybranych badań, [w:] Piotr Krajewski (red.), Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 11-42.

GODŁÓW-LEGIĘDŹ Janina – Spory metodologiczne w ekonomii z perspektywy kryzysu finansowego, [w:] Stanisław Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna wobec kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2012, s. 45-60.

GODŁÓW-LEGIĘDŹ Janina – Ekonomia i mechanizm rynkowy w świetle kryzysu finansowego, [w:] K. Raczkowski (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012, s. 17-68.

GODŁÓW-LEGIĘDŹ Janina – Od dominującej metodologii ekonomicznej do kryzysu, [w:] M. Guzek (red.), Ekonomia i polityka w kryzysie. Kierunki zmian w teoriach, Uczelnia Łazarskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2012, s. 73-91.

KRAJEWSKA Anna – Charakterystyka województwa łódzkiego i zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów, [w:] Eugeniusz Kwiatkowski (red)., Popytowe i podażowe aspekty rozwoju kapitału ludzkiego w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 15-70.

KRAJEWSKA Anna – Podatki w Unii Europejskiej. Długookresowe tendencje i reakcja na kryzys, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, wydanie II zmienione, stron 328.

KRAJEWSKA Anna – Przyczyny Wzrostu zróżnicowania dochodów w Polsce, „Gospodarka Narodowa”, nr 7-8 (251-252), Rok LXXX/XXI, lipiec-sierpień, 2012, s. 85-116.

KRAJEWSKA Anna, KRAJEWSKI Stefan – Polityka fiskalna w okresie kryzysu gospodarczego w USA, Unii Europejskiej i Polsce, [w:] Stanisław Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna wobec kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2012, s. 263-280.

KUBIAK Paweł – Dobór uczestników aktywnych programów rynku pracy a bezrobocie w Polsce, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 111, s. 61-72.

KUBIAK Paweł – Równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy w województwie łódzkim i jego powiatach, [w:] Eugeniusz Kwiatkowski (red.), Popytowe i podażowe aspekty rozwoju kapitału ludzkiego w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 165-208.

KUBIAK Paweł, GAŁECKA-BURDZIAK Ewa – Skuteczność poszukiwania zatrudnienia a prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce przed i po 2010 r., "Polityka Społeczna", nr 10, 2012, s. 26-32.

KUCHARSKI Leszek – Polityka pieniężna a bezrobocie równowagi w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, Innowacyjność gospodarki, rynek pracy, determinanty wzrostu gospodarczego w procesie transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, No. 268, s. 217-230.

KUCHARSKI Leszek – Prognoza scenariuszowa poziomu oraz struktury sektorowej i zawodowej popytu na pracę w woj. łódzkim na lata 2011-2015, [w:] Eugeniusz Kwiatkowski (red.), Popytowe i podażowe aspekty rozwoju kapitału ludzkiego w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 305-354.

KWIATKOWSKI Eugeniusz – Recenzja książki Efektywność polityki rynku pracy w Polsce, red. Zenon Wiśniewski, Kamil Zawadzki, Polityka Społeczna nr 4/ 2012, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2012, s. 31-33.

KWIATKOWSKI Eugeniusz – Znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarczym województwa łódzkiego, [w:] Eugeniusz Kwiatkowski (red.), Popytowe i podażowe aspekty rozwoju kapitału ludzkiego w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 355-363.

KWIATKOWSKI Eugeniusz (red.) – Popytowe i podażowe aspekty rozwoju kapitału ludzkiego w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, stron 369, wyd. pierwsze,

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj6rtnL4drSAhVDGCwKHav0CYYQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kls.uni.lodz.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2Fraporty%2FPopytowe_i_podazowe_aspekty_rozwoju.pdf&usg=AFQjCNGyBbV_-a4rIUwxAuw7Z4d14hagwg&cad=rjaKWIATKOWSKI Eugeniusz, ROSZKOWSKA Sylwia – Kapitał ludzki a poziom rozwoju gospodarczego polskich województw, [w:] Agata Zagórowska (red.), Człowiek największym dobrem miasta, regionu, kraju, Politechnika Opolska, Opole 2012, s. 11-30.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, WŁODARCZYK Przemysław – Determinanty zmian zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2010, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, No. 268, 2012, s. 149-170.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, WŁODARCZYK Przemysław – Wpływ prawnej ochrony zatrudnienia na rynek pracy w warunkach negatywnego szoku ekonomicznego – próba weryfikacji na przykładzie krajów OECD, „Gospodarka Narodowa”, nr 11-12, 2012, s. 1-23.

KWIATKOWSKI Eugeniusz – Cele zatrudnieniowe Strategii Lizbońskiej a rozwój gospodarki opartej na wiedzy w krajach Unii Europejskiej, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, nr 112, str. 7–19.

KWIATKOWSKI Eugeniusz – Tendencje i kierunki migracji międzywojewódzkich ludności w Polsce w latach 2000–2009, [w:] A. Organiściak-Krzykowska (red. nauk.), Regionalne uwarunkowania rynku pracy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Warszawa – Olsztyn, 2012, str. 11–22.

KWIATKOWSKI Eugeniusz – Wykształcenie a pozycja na rynku pracy – hipotezy teoretyczne i ich wstępna weryfikacja na przykładzie polskiego rynku pracy, [w:] U. Zagóra-Jonszta, A. Skórska (red. nauk.), Problemy współczesnej ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, str. 29–41.

MAJCHROWSKA (ROGUT) Aleksandra – Niedopasowania na rynku pracy w województwie łódzkim w zakresie zawodów, [w:] Eugeniusz Kwiatkowski (red)., Popytowe i podażowe aspekty rozwoju kapitału ludzkiego w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 228-232.

MAJCHROWSKA (ROGUT) Aleksandra – Poziom oraz struktura sektorowa i zawodowa podaży pracy w województwie łódzkim w latach 2001-2009, [w:] Eugeniusz Kwiatkowski (red)., Popytowe i podażowe aspekty rozwoju kapitału ludzkiego w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 137-164.

MAJCHROWSKA (ROGUT) Aleksandra, ŻÓŁKIEWSKI Zbigniew – The impact of minimum wage on employment in Poland, Discussion by Tena, J.D., Investigaciones Regionales - Informe noviembre 2012, http://www.investigacionesregionales.org/Novedades-7851-new, NÚMERO 24 – Special Issue 2012 , ISSN: 1695-7253, Wages and Regional Labour Markets.

ROSZKOWSKA Sylwia – Prognoza wielkości i struktury podaży pracy w województwie łódzkim na lata 2012-2015, [w:] Eugeniusz Kwiatkowski (red.), Popytowe i podażowe aspekty rozwoju kapitału ludzkiego w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 261-304.

SZUKALSKI Stanisław M. – Procesowe i organizacyjne innowacje w centrach usług wspólnych, " Folia Oeconomica. Acta Universitatis Lodziensis", Innowacyjność gospodarki, rynek pracy, determinanty wzrostu gospodarczego w procesie transformacji, nr 268, 2012, s. 107-124.

SZUKALSKI Stanisław M. – The role of science in thinking abaut Europe future [w:] A. Kukliński, J. Muszyński, J. Waszkiewicz (red.), Europa Quo Vadis? Wrocław 2011, s. 216-226.

SZUKALSKI Stanisław M. – Rola przedsiębiorstw w finansowaniu badań w UE, [w:] P. Niedzielski, K.B. Matusiak, (red.), Otoczenie instytucjonalne jako stymulator procesów B+R i innowacji w gospodarce. Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe, nr 717, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 93, Szczecin 2012.

SZUKALSKI Stanisław M. – Determinanty i perspektywy ekonomicznego rozwoju kontynentu afrykańskiego w XXI wieku, [w:] Kazimierz A. Kłosiński (red.), Afryka - o godność życia, Wyd. KUL, Lublin 2012, s. 89-113.

SZUKALSKI Stanisław M. – Luka innowacyjna pomiędzy gospodarką polską a gospodarkami wysoko rozwiniętych krajów Unii Europejskiej, [w:] Jerzy Adamczyk, Hanna Hall (red.), Zarządzanie-teoria, praktyka i perspektywy, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012, s. 153-163.

SZUKALSKI Stanisław M. – Ryzyka w procesie outsourcingu usług biznesowych w: Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach, Downar, P. Głodek (red), wyd. Uniwersytet Szczeciński ,  Zeszyty Naukowe nr 714, Ekonomiczne Problemy Usług nr 90, Szczecin 2012.

do początku strony

PUBLIKACJE 2011

 

 

GAJEWSKI PawełDoświadczenia z reform fiskalnych w okresie tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej, „Gospodarka Narodowa”, nr 1–2 (233–234), styczeń–luty, 2011, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011, s. 43–62.

GAJEWSKI PawełNierównowaga finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa”, nr 10 (242), październik, 2011, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011, s. 21–38.

GODŁÓW-LEGIĘDŹ JaninaFunkcje państwa i rynku z perspektywy kryzysu finansowego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 248, Wyd. UŁ, Łódź 2011, s. 9–22.

GODŁÓW-LEGIĘDŹ JaninaZawodność rynku, państwa i ekonomii z perspektywy kryzysu finansowego [w:] „Ekonomia i Prawo”, tom VI, Zawodność rynku – zawodność państwa – etyka zawodowa. Część 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, s. 167–182.

KRAJEWSKA AnnaDlaczego musimy płacić podatki? [w:] Podatki. Przewodnik krytyki politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011, s. 14–29.

KRAJEWSKA AnnaThe Increase in Income Inequality – the Negative Side of the Polish Transformation [w:] I. K. Hejduk, W. M. Grudzewski, The World Economy: Contemporary Challenges, Difin, Singapore 2011, s. 95–112.

KRAJEWSKA AnnaWzrost zróżnicowania dochodów – ujemna strona transformacji polskiej gospodarki, „Zeszyty Naukowe PTE”, Kraków 2011, nr 9, s. 159–178.

KRAJEWSKA Anna, KRAJEWSKI Piotr – Rozkład obciążeń podatkowych w Polsce [w:] Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki a bezrobocie, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica” nr 248, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011, s. 253–268.

KRAJEWSKA Anna, KRAJEWSKI Piotr – Who pays Taxes in Poland [w:] J. Sepp, D. Frear (eds.), The Economy and Economics after Crisis, BWV – Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2011, s. 395–406.

KRAJEWSKA Anna, KRAJEWSKI Stefan – Fiscal Policy in Poland in the Times of Crisis Origins and Consequences, “Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, Vol. 14, 2011, No. 2, Łódź University Press, Łódź 2011, s. 79–100.

KUBIAK PawełOczekiwania płacowe bezrobotnych i ich determinanty – analiza empiryczna [w:] Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki a bezrobocie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” nr 248, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 191–200.

KUBIAK PawełWpływ systemu zasiłkowego na postawy bezrobotnych [w:] Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy, red. D. Kotlorz, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2011, s. 67–80.

KUCHARSKI LeszekPolityka pieniężna a wzrost gospodarczy i bezrobocie w Polsce w latach 1998–2009, [w:] Finansowe determinanty wzrostu w gospodarce globalnej, red. nauk. J. L. Bednarczyk, CeDeWu.pl, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010, s. 233–243.

KWIATKOWSKI EugeniuszBezrobocie w krajach rozwijających się, [w:] Ekonomia rozwoju, red. nauk. R. Piasecki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 174–185.

KWIATKOWSKI EugeniuszCzy zasiłki dla bezrobotnych generują wzrost bezrobocia?, „Dialog”. Pismo Dialogu Społecznego, Warszawa 2011, nr 1 (28) 2011, s. 122–127.

KWIATKOWSKI EugeniuszGospodarka oparta na wiedzy i europejski rynek pracy [w:] R. Krzysztofik, Wpływ mobilności zawodowej i migracji na rynek pracy miast i regionów, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Dabrowa Górnicza 2011, s. 61–76.

KWIATKOWSKI EugeniuszKryzys globalny a rynek pracy w Polsce i innych krajach Grupy Wyszehradzkiej, „Ekonomista”, Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, nr 1, s. 37–53.

KWIATKOWSKI EugeniuszŁódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce, w: Monitorowanie rynku pracy dla edukacji, red. E. Kwiatkowski, E. Ciepucha, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź 2011, s. 58–71.

KWIATKOWSKI Eugeniusz - Procesy przystosowawcze na rynku pracy w warunkach kryzysu. Polska na tle innych krajów, [w:] R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.), Integracja społeczna przez pracę. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, Białystok – Warszawa, 2011, str. 15–26.

KWIATKOWSKI EugeniuszRecent Labour Market Trends in the Visegrad Group Countries, “Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, Vol. 14, 2011, No. 2, Łódź University Press, Łódź 2011, p. 25–40.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, CIEPUCHA Elżbieta – redakcja – Monitorowanie rynku pracy dla edukacji, ŁCDNiKP, Łódź 2011, s. 249.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KUCHARSKI LeszekKonkurencyjność gospodarki a poziom rozwoju gospodarczego polskich województw [w:] Dylematy współczesnego rynku pracy, red. D. Kotlorz, "Studia Ekonomiczne" nr 78, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 11–22.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KUCHARSKI LeszekKonkurencyjność gospodarki a poziom wynagrodzeń (analiza na przykładzie polskich powiatów), Zeszyty Naukowe nr 9, PTE, Kraków 2011, s. 145–158.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KUCHARSKI LeszekKonkurencyjność gospodarki a rynek pracy – analiza na przykładzie powiatów w latach 2003–2008 [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oecnomia” – Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki a bezrobocie, red. E. Kwiatkowski, L. Kucharski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, nr 248, s. 127–145.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KUCHARSKI Leszek – redakcja – Wzrost gospodarczy – rynek pracy – polityka państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, stron 256.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KUCHARSKI Leszek – redakcja tomu – „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oecnomia” – Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki a bezrobocie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, stron. 374.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, ROGUT AleksandraTendencje zmian na rynku pracy w województwie mazowieckim w latach 1995–2008 [w:] Rozwój zasobów i miejsc pracy na Mazowszu. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze, red. Nauk. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2011, str. 29–66.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, ROGUT AleksandraTendencje zmian na rynku pracy w województwie mazowieckim w latach 1995–2008 [w:] Rozwój zasobów i miejsc pracy na Mazowszu. Uwarunkowania społeczno – gospodarcze, red. Nauk. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2011, s. 29–66.

MYŚLIŃSKA KamilaRynek pracy w województwie łódzkim w wybranych latach – uwarunkowania i tendencje, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica”, nr 248, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011, s. 237–252.

ROGUT Aleksandra, ŻÓŁKIEWSKI Zbigniew – Minimum Wage in Poland: Economy-wide or Regionally Differentiated? [w:] “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 248, Łódź University Press, Łódź 2011, s. 269–290.

ROSZKOWSKA SylwiaPrognozy popytu na pracę w województwie mazowieckim do 2013 r. [w:] Rozwój zasobów i miejsc pracy na Mazowszu. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, red. E. Kryńskiej, IPISS, Warszawa 2011, s. 87–114.

ROSZKOWSKA SylwiaPrzyszłość rynku pracy województwa mazowieckiego [w:] Rozwój zasobów i miejsc pracy na Mazowszu. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, red. E. Kryńskiej, IPISS, Warszawa 2011, s. 67–86.

ROSZKOWSKA SylwiaRegionalne zróżnicowanie konkurencyjności gospodarki Analiza na podstawie polskich powiatów, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 248, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 109–125.

STASIAK JacekMiejsce i rola przedsiębiorczości akademickiej w gospodarce rynkowej [w:] R. Piwowarski (red.), Przedsiębiorstwa spin-off i spin-out. Przewodnik praktyczny, Księży Młyn, Dom Wydawniczy Michał Koliński, Łódź 2011, s. 11–33.

STASIAK Jacek – System edukacji wobec wyzwań rynku pracy w Polsce [w:] Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki a bezrobocie, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica”, nr 248, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011, s. 343–358.

SZUKALSKI Stanisław M.European economy in the 21st century – conditions of development, turning points, strategic choices [w:] A. Kukliński, J. Muszyński, G. Roman, J. Waszkiewicz (red.), Europa Quo Vadis?, SINDRUK, Wrocław 2010, s. 91–103.

SZUKALSKI Stanisław M. – Gospodarka polska w perspektywie 2050 roku – uwarunkowania, scenariusze zmian, rekomendacje
[w:] J. Kleer, A. P. Wierzbicki, Z. Strzelecki, L. Kuźnicki (red.), Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy. Tom II Gospodarka i środowisko, PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2011 s. 13–54.

SZUKALSKI Stanisław M. - Hasła w: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Wyd. PARP. Warszawa 2011, s. 34-36, 174-175, 185-186.

SZUKALSKI Stanisław M. Innowacje w zarządzaniu centrami usług wspólnych [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy, SOOIPP Annual 2010, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 642, Ekonomiczne problemy usług nr 64, Szczecin 2011, s.131–151.

SZUKALSKI Stanisław M.Innowacyjność polskiej gospodarki na tle UE – stan, determinanty i perspektywy zmian [w:] OPTIMUM. Studia Ekonomiczne, Białystok 2011, nr 2 (50) 2011, s. 26–36.

SZUKALSKI Stanisław M.Korporacyjne centra badawcze i usługowe oraz wyzwania innowacyjności gospodarki polskiej [w:] T. Baczko (red), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2010, INE PAN, Warszawa 2011, s.72–76.

SZUKALSKI Stanisław M.
Nowe trendy w organizacji badań i działalności gospodarczej [w:] B. Poskrobko (red.), Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, WSE, Białystok, 2011 s. 59–79.

SZUKALSKI Stanisław M.Perspektywy rozwoju usług w Polsce w świetle regresu demograficznego i starzenia się społeczeństwa, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, Zeszyt nr 18, Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Zeszyt nr 18, Rzeszów 2011, s. 409–418.

SZUKALSKI Stanisław M.Regres demograficzny a usługi bankowe, „Bank", maj 2011, s. 108-111.

SZUKALSKI Stanisław M.Standaryzacja procesów biznesowych w korporacyjnych centrach usług wsparcia [w:] T. Sporek, S. Talar (red.), Internacjonalizacja i konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 65–76.

SZUKALSKI Stanisław M.Strukturalne determinanty pozycji gospodarki niemieckiej w Unii Europejskiej [w:] K. Kłosiński (red.) Japonia, Niemcy odzyskany honor w rozwoju gospodarczym, Wyd. KUL, Lublin 2011, s. 265–283.

SZUKALSKI Stanisław M.Teoria trzech sektorów a rzeczywistość gospodarcza u progu XXI wieku [w:] Servire veritati, Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Kazimierza A. Kłosińskiego, red. P. Marzec, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 223–235.

SZUKALSKI Stanisław M.Współczesne trendy rozwoju a wiedza i gospodarka oparta na wiedzy [w:] B. Poskrobko (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Materiały do studiowania, WSE, Białystok 2011, s. 55–86.

WŁODARCZYK PrzemysławStabilność fiskalna – koncepcja teoretyczna i jej znaczenie praktyczne. Analiza na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 1995–2009, „Materiały i Studia”, Nr 256/2011, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2011, stron 67 (II Nagroda w IV edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską).  Publikacja elektroniczna: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms256.pdfdo początku strony

PUBLIKACJE 2010

 

GAJEWSKI PawełKorzyści i szanse związane z przyjęciem euro [w:] Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, red. P. Kowalewski, G. Tchorek, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2010, s. 173–190.

GODŁÓW-LEGIĘDŹ JaninaFailure of the market, state and economics from the perspective of the financial crisis, "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe", Łódź University Press, Łódź 2010, Volume 13, No. 4/2010, s. 81–98.

GODŁÓW-LEGIĘDŹ JaninaWspółczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi? Akademia Oeconomica, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, 200 stron.

KRAJEWSKA AnnaPodatki w Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, stron 311.

KUBIAK PawełZasiłki dla bezrobotnych i ich wpływ na bezrobocie w Polsce [w:] Rynek pracy w Polsce – tendencje, uwarunkowania i polityka państwa, red. E. Kwiatkowski, L. Kucharski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 139–150.

KUCHARSKI LeszekPrzegląd i ocena metodologii oraz wyników badań stóp bezrobocia równowagi w Polsce [w:] Rynek pracy w Polsce – tendencje, uwarunkowania i polityka państwa, red. E. Kwiatkowski, L. Kucharski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 65–97.

KUCHARSKI LeszekRynek pracy w Polsce – tendencje, uwarunkowania i polityka państwa, red. E. Kwiatkowski, L. Kucharski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, stron 281.

KWIATKOWSKI EugeniuszKluczowe wyzwania polskiego rynku pracy  [w:] Rynek pracy w Polsce – tendencje, uwarunkowania i polityka państwa, red. E. Kwiatkowski, L. Kucharski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 7–28.

KWIATKOWSKI Eugeniusz - Migracje zagraniczne Polaków i ich konsekwencje makroekonomiczne [w:] Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy, red. nauk. S.I. Bukowski, CedeWu.pl,  Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010, s. 203-212.

KWIATKOWSKI Eugeniusz Rynek pracy w Polsce – tendencje, uwarunkowania i polityka państwa, red. E. Kwiatkowski, L. Kucharski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, stron 281.

KWIATKOWSKI EugeniuszWzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna, red. W. Kwiatkowska, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 2010, stron 288.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KRYŃSKA Elżbieta – Polityka państwa wobec rynku pracy: idee ekonomiczne i rzeczywistość, "Polityka Społeczna", maj – czerwiec 2010, nr 5–6, s. 1–7.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KRYŃSKA Elżbieta, KUCHARSKI LeszekPrognoza podaży i popytu na pracę w województwie podlaskim, red. E. Kryńska, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Białystok – Warszawa, 2010, stron 134.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KUCHARSKI LeszekCompetitiveness of the Economy and the Situation in the Labor Market – Analysis based on the Example of Polish Voivodships during the years 2003–2008, "Olsztyn Economic Journal", 2010, 5 (2), s. 193–208.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KUCHARSKI LeszekPrognozy poziomu i struktury popytu na pracę w województwie podlaskim do roku 2015 [w:] Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne, red. nauk. R. Cz. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, WSE w Białymstoku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Białystok – Warszawa 2010, s. 57–76.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, WCISŁA Joanna – Popytowe i podażowe determinanty zmian stopy bezrobocia w krajach Unii Europejskiej w latach 1999 – 2008 [w:] Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy, red. D. Kotlorz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 2010, s. 13–25.

MYŚLIŃSKA KamilaNiedopasowania strukturalne według zawodów w Polsce w latach 2001–2007 [w:] Rynek pracy w Polsce – tendencje, uwarunkowania i polityka państwa, red. E. Kwiatkowski, L. Kucharski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 189–204.

ROGUT AleksandraElastyczność rynku pracy w Polsce [w:] Rynek pracy w Polsce – tendencje, uwarunkowania i polityka państwa, red. E. Kwiatkowski, L. Kucharski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, str. 47–64.

ROGUT AleksandraKoszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro [w:] Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, red. P. Kowalewski, G. Tchorek, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2010, s. 191–210.

ROGUT Aleksandra, ROSZKOWSKA SylwiaWages, Prices and Unemployment in Poland, "Gospodarka Narodowa", nr 7–8/2010, s. 21–44.


ROSZKOWSKA SylwiaRegionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce [w:] Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna, red. W. Kwiatkowska, E. Kwiatkowski Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 157–171.

ROSZKOWSKA Sylwia, Robert WYSZYŃSKI, Leszek ZIENKOWSKI – Obliczanie jednostkowych kosztów pracy, "Wiadomości Statystyczne", nr 3/2010, s. 1–22.

STASIAK JacekRynek pracy w województwie łódzkim [w:] Rynek pracy w Polsce – tendencje, uwarunkowania i polityka państwa, red. E. Kwiatkowski, L. Kucharski Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010, s. 117–138.

SZUKALSKI StanisławBilans strukturalnych przemian polskiej  gospodarki po 1989 roku i perspektywy jej rozwoju, "Zarządzanie i Marketing", Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 272, Zeszyt 17, nr 1/2010, s. 409–419.

SZUKALSKI StanisławBRIC – global competitor of the Atlantic Community. BRIC companies investments in world R&D [w:] The Atlantic Community. The Titanic of the XXI century? red. A. Kukliński, K. Pawłowski, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz 2010, s. 271–280.

SZUKALSKI StanisławEkonomiczne, globalne wyzwania przyszłości – wybrane zagadnienia [w:] Wyzwania przyszłości – szanse i zagrożenia, J. Kleer, A. P. Wierzbicki, B. Galwas, L. Kuźnicki, PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2010 s. 133–159.

SZUKALSKI StanisławEkonomiczno-społeczne skutki starzenia się polskiego społeczeństwa [w:] Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania działalności bankowej w Polsce w 2010 r. (wybrane aspekty), red. L. Kurkliński, Biuro Informacji Kredytowej, Warszawa 2010, s. 76–89

SZUKALSKI StanisławGlobalny wymiar biznesu a problemy etyczne [w:] Etyka a ekonomia, red. T. Guz, P. Marzec, Tomaszów Lubelski – Lublin, 2010, s.17–39.

SZUKALSKI StanisławOffshoring usług badawczych a innowacyjność gospodarki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 579, Ekonomiczne problemy usług nr 47, Kreatywność – innowacje – przedsiębiorczość, SOOIPP Annual 2009, Szczecin 2010, s. 101–114.

SZUKALSKI StanisławSektor usług w strukturze gospodarki rosyjskiej. Stan i perspektywy rozwoju [w:] Rosja. Ambicje i możliwości w XXI wieku, red. K. A. Kłosiński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010. s. 215–231.  

SZUKALSKI StanisławZagraniczne centra usług badawczych a innowacyjność i konkurencyjność polskiej gospodarki [w:] Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna, red. W. Kwiatkowska, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 173–195.

do początku strony

PUBLIKACJE 2009

 

GAJEWSKI PawełUwarunkowania rynku pracy województwa łódzkiego – opracowanie przygotowane w ramach projektu "Diagnoza potrzeb edukacyjnych – rozwój rynku pracy województwa łódzkiego poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego", red. S. Krajewski, R. Jaros, P. Krajewski, M. Mackiewicz, Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, Łódź 2009, 50 stron.

GAJEWSKI Paweł – Znaczenie polityki przestrzennej i transportowej dla niwelowania niedopasowań strukturalnych na rynku pracy – opracowanie przygotowane w ramach projektu "Jak stymulować zatrudnienie – analizy, prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy województwa łódzkiego", red. S. Krajewski, R. Jaros, M. Mackiewicz, P. Krajewski, Wydawnictwo Finger Print, Łódź 2009, 50 stron.

KACZOROWSKI Paweł, KUBIAK Paweł, KWIATKOWSKI Eugeniusz, PAWLĘGA Szymon, UŚCIŃSKA Gertruda – Nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego [w:] Flexicurity w Polsce, diagnoza i rekomendacje, MPiPS, Warszawa 2009, s. 93–134.

KACZOROWSKI Paweł, KUCHARSKI Leszek, MYŚLIŃSKA KamilaMetody pomiaru bezrobocia równowagi [w:] Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej. Szacunki, tendencje i determinanty, red. W. Kwiatkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 49–72.

KRAJEWSKA AnnaCzy podatek liniowy sprawdzi się w czasie kryzysu? [w:] W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych, red. S. Wieteska, M. Wypych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 137–145.

KRAJEWSKA Anna Is a Flat Tax Still Attractive to New EU Members [in:] The Key-Factors of Business and Socio-Economic Development during the Global Crisis, ed. by J. Sepp, D. Frear, W. Taylor, Congress of Political Economists International, USA 2009, p. 277–289.

 

KRAJEWSKA AnnaRedystrybucyjne aspekty opodatkowania dochodów w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej [w:] Więzi społeczne i przemiany gospodarcze. Polska i inne kraje europejskie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2009, s. 291–307.

KRAJEWSKA AnnaRekomendacje dotyczące dostosowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej w województwie łódzkim do potrzeb rynku pracy – opracowanie przygotowane w ramach projektu "Jak stymulować zatrudnienie – analizy, prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy województwa łódzkiego", red. S. Krajewski, R. Jaros, P. Krajewski, M. Mackiewicz, Wydawnictwo Finger Print, Łódź 2009, 53 strony.

KRAJEWSKA Anna (redaktor naczelny), BŁAWAT Franciszek, KASPERKIEWICZ Witold, KWIATKOWSKA Walentyna, WIŚNIEWSKI Zenon – redakcja – "Gospodarka w Praktyce i Teorii", Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, nr 1(25)2009, stron 109.

KUBIAK PawełWpływ szkoleń na niwelowanie niedopasowań strukturalnych na rynku pracy – opracowanie przygotowane w ramach projektu "Jak stymulować zatrudnienie – analizy, prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy województwa łódzkiego", red. S. Krajewski, R. Jaros, M. Mackiewicz, P. Krajewski, Wydawnictwo Finger Print, Łódź 2009, 48 stron.

KUCHARSKI LeszekBezrobocie równowagi w Polsce i wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej – przegląd wyników badań oraz własne oszacowania [w:] Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej. Szacunki, tendencje i determinanty, red. W. Kwiatkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 73–92.

KWIATKOWSKA Walentyna, KWIATKOWSKI EugeniuszNiedopasowania strukturalne na rynku pracy a bezrobocie równowagi – ujęcie teoretyczne [w:] Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej. Szacunki, tendencje i determinanty, red. W. Kwiatkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 25–48.

KWIATKOWSKI EugeniuszGlobalizacja a rynek pracy w Polsce [w:] Wpływ globalizacji na wielkości makroekonomiczne i konkurencyjność gospodarki Polski, red. R. Piasecki, Studia i Monografie, nr 25, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2009, s. 35–49.

KWIATKOWSKI EugeniuszMain Challenges of the Polish Labour Market in the Period of Poland’s Membership in the European Union ("Osnownyje słożnosti sprosa i predłożenija na Polskom rynkie Truda w period wniedrenija strany w Jewropejskoje Soobszczestwo"), "Problemy ekonomiki, finansow i uprawlenija proizwodstwom", Iwanowo, 2009, s. 200–222.

KWIATKOWSKI EugeniuszPojęcie i determinanty bezrobocia równowagi w świetle teorii rynku pracy [w:] Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej. Szacunki, tendencje i determinanty, red. W. Kwiatkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 9–24.

KWIATKOWSKI EugeniuszTransformacija ekonomicznoj sistemi ta rinok praci w Polszczi [w:] Transformacija suspilno – ekonomicznoj sistemi w Polszczi ta Ukraini, red. Z. Kruszewski, M. Primusz, W. Koński, Wyd. Nauk. Novum, Plock-Donieck, 2009, s. 361–393.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KUCHARSKI LeszekBezrobocie długookresowe w Polsce w latach 1995–2007 [w:] Polska transformacja – między teorią a praktyką, red. nauk. M. Ratajczak, Zeszyty Naukowe nr 118, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 9–28.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KUCHARSKI LeszekLong–term unemployment in Poland in the years 1995–2007, "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe", Volume 12, No. 3/2009, Łódź University Press, Łódź 2009, p. 5–27.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KUCHARSKI LeszekZmiany koniunktury gospodarczej a tendencje rozwoju sektorów i działów gospodarki polskiej w latach 1998 – 2008 [w:] Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu, red. nauk. J. L. Bednarczyk, S. I. Bukowski, J. Misala, Wydawnictwa Fachowe CedeWu, Warszawa 2009, s. 201–216.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, ROGUT Aleksandra, ROSZKOWSKA SylwiaZjawisko histerezy a bezrobocie równowagi w Polsce [w:] Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej. Szacunki, tendencje i determinanty, red. W. Kwiatkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 181–200.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, TOKARSKI Tomasz – Determinanty przestrzennego zróżnicowania wydajności pracy, "Wiadomości Statystyczne", 2009, nr 10, s. 35–54.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, TOKARSKI Tomasz – Polski rynek pracy wobec wyzwań rozwojowych [w:] Polityka gospodarcza a rozwój kraju, red. nauk. U. Płowiec, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 203–227.

MYŚLIŃSKA KamilaNiedopasowania strukturalne na rynku pracy a bezrobocie równowagi w Polsce [w:] Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej. Szacunki, tendencje i determinanty, red. W. Kwiatkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 201–228.

ROGUT AleksandraAktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w województwie łódzkim – opracowanie przygotowane w ramach projektu "Jak stymulować zatrudnienie – analizy, prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy województwa łódzkiego", red. S. Krajewski, R. Jaros, M. Mackiewicz, P. Krajewski, Wydawnictwo Finger Print, Łódź 2009, 49 stron.

ROGUT AleksandraCzynniki determinujące presję płacową w gospodarce polskiej – ujęcie regionalne [w:] Konwergencja gospodarcza Polski (red.) B. Liberda, PWE, Warszawa 2009, s. 198–216.

ROGUT AleksandraPresja płacowa a bezrobocie równowagi [w:] Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej. Szacunki, tendencje i determinanty, red. W. Kwiatkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 129–158.

ROGUT AleksandraThe efficiency of regional labour market mechanisms in absorbing regional shocks in Poland in the context of accession to Euro Area [w:] Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Część V – Projekty Badawcze, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009, s. 153–187.

ROGUT AleksandraWspółautorstwo w tworzeniu Raportu na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009, stron 406.

ROSZKOWSKA SylwiaAggregate Matching Function. The Case of Poland, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics", Vol. 1, Nr 2/2009, s. 157–178.

ROSZKOWSKA Sylwia Analiza popytu na pracę w poszczególnych zawodach – opracowanie przygotowane w ramach projektu „Diagnoza potrzeb edukacyjnych – rozwój rynku pracy województwa łódzkiego poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego”, red. S. Krajewski, R. Jaros, P. Krajewski, M. Mackiewicz, Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, Łódź 2009, 54 strony.

ROSZKOWSKA SylwiaEkonomiczne uwarunkowania migracji międzywojewódzkich w Polsce, "Gospodarka Narodowa", Nr 4/2009, s. 55–74.

ROSZKOWSKA SylwiaKapitał ludzki a efektywność gospodarowania w Polsce w ujęciu wojewódzkim [w:] Konwergencja gospodarcza Polski (red.) B. Liberda, PWE, Warszawa 2009, s. 198–216.

ROSZKOWSKA SylwiaMobilność siły roboczej a bezrobocie równowagi [w:] Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej. Szacunki, tendencje i determinanty, red. W. Kwiatkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 159–180.

STASIAK JacekSzczegółowe uwarunkowania niedopasowań strukturalnych w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców – opracowanie przygotowane w ramach projektu "Jak stymulować zatrudnienie – analizy, prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy województwa łódzkiego", red. S. Krajewski, R. Jaros, M. Mackiewicz, P. Krajewski, Wydawnictwo Finger Print, Łódź 2009, 62 strony.

SZUKALSKI StanisławDeterminanty i kierunki rozwoju sektora usług w Polsce w perspektywie do 2020 roku, "Handel Wewnętrzny", Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa maj 2009, s. 15–23.

SZUKALSKI StanisławGospodarka Stanów Zjednoczonych wobec Unii Europejskiej oraz krajów grupy BRIC (stan i perspektywy) [w:] Stany Zjednoczone. Obrona hegemonii w XXI wieku, red. K. A. Kłosiński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 101–120.

SZUKALSKI StanisławInnowacyjność gospodarki europejskiej u progu XXI wieku. Stan i perspektywy [w:] Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej, red. nauk. G. Wrzeszcz–Kamińska, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2009, s. 21–30.

SZUKALSKI StanisławKorporacyjne centra usługowe w procesie rozwoju regionu [w:] Formy wspierania przedsiębiorczości w regionie łódzkim w warunkach kryzysu gospodarczego, red. L. Lewandowska, PTE Oddział w Łodzi, Łódź, listopad 2009, s. 51–68.

SZUKALSKI Stanisław Ponadgraniczny transfer usług biznesowych jako instrument globalizacji [w:] Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej. Wybrane problemy, red. T. Sporek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009, s. 143–156.

SZUKALSKI StanisławrecenzjaO pracy Andrzeja Karpińskiego "Przemiany strukturalne w procesie transformacji Polski 1989–2003–2025", "Olympus", Czasopismo Naukowe Scientific Journal, nr 1(9)2009, s. 152–161.

SZUKALSKI Stanisław Rola nauki w myśleniu o przyszłości. Kilka pytań [w:] Rola nauki w myśleniu o przyszłości, red. nauk. J. Kleer, B. Galwas, A. Wierzbicki, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Warszawa 2009, s. 82–98.

SZUKALSKI StanisławSpójna polityka innowacyjna UE warunkiem przeciwdziałania regresowi kontynentu europejskiego [w:] Szoki technologiczne w gospodarce światowej, red. nauk. E. Mińska-Struzik, T. Rynarzewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 71–89.

SZUKALSKI StanisławSzanse i zagrożenia gospodarki polskiej w kontekście wyzwań gospodarki światowej i europejskiej w perspektywie 2050 roku [w:] Konwergencja gospodarcza Polski, red. B. Liberda, PTE, Warszawa 2009 s. 323–344.

SZUKALSKI Stanisław Światowy rynek usług i perspektywy jego rozwoju w XXI wieku [w:] Usługi w gospodarce światowej, red. nauk. K. A. Kłosiński,  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2009, s. 11–31.

do początku strony

PUBLIKACJE 2008

 

GAJEWSKI PawełDeterminanty produkcji, produktywności i zatrudnienia w regionie – ujęcie popytowe [w:] Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy, (red.) E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 25–38.

GAJEWSKI PawełOddziaływanie polityki makroekonomicznej na rynek pracy, red. S. Krajewski, M. Mackiewicz, P. Krajewski, Wydawnictwo Proxima, Łódź 2008, stron 60.

GAJEWSKI PawełRekomendacje dotyczące efektywnego oddziaływania polityki społecznej państwa na stronę podażową rynku pracy, red. S. Krajewski, M. Mackiewicz, P. Krajewski, Wydawnictwo Proxima, Łódź 2008, stron 60.

GAJEWSKI Paweł Synchronizacja regionalnych cykli koniunkturalnych z Polską i strefą euro, "Gospodarka w Praktyce i Teorii", nr 4(24)2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, str. 77–94.

GAJEWSKI PawełTeoretyczny model skutecznej polityki regionalnej [w:] Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy, red. E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 297–332.

GAJEWSKI PawełTeoria konwergencji czy dywergencji rozwoju regionalnego [w:] Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy, red. E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 65–90.

GAJEWSKI PawełUwarunkowania mobilności przestrzennej kobiet, red. S. Krajewski, M. Mackiewicz, P. Krajewski, Wydawnictwo Piątek Trzynastego, Łódź 2008, stron 56.

GAJEWSKI Paweł, KUCHTA Zbigniew, MACKIEWICZ Michał – Rekomendacje dotyczące rozwoju i ukierunkowania aktywnych instrumentów polityki rynku pracy, red. S. Krajewski, M. Mackiewicz, P. Krajewski, Wydawnictwo Proxima, Łódź 2008, stron 60.

GAJEWSKI Paweł, KWIATKOWSKI EugeniuszPolityka regionalna w Polsce – próba oceny [w:] Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy, red. E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 333–347.

GAJEWSKI Paweł, KACZOROWSKI Paweł – Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w okresie transformacji, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" – Polska po 15 latach. Efekty transformacji systemowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, nr 219, s. 201–228.

KRAJEWSKA AnnaEvaluation of Pro-family Aspects of Tax Policy in Poland [w:] Globalization and Institutional Development, ed. by J. Sepp and D. Frear, Congress of Political Economists International, USA 2008, s. 541–555.

KRAJEWSKA AnnaRekomendacje dotyczące polityki podatkowej i socjalnej państwa, red. S. Krajewski, M. Mackiewicz, P. Krajewski, Wydawnictwo Piątek Trzynastego, Łódź 2008, stron 45.

KRAJEWSKA AnnaRekomendacje dotyczące polityki podatkowej stymulującej zatrudnienie, red. S. Krajewski, M. Mackiewicz, P. Krajewski, Proxima, Łódź 2008, stron 46.

KRAJEWSKA AnnaRekomendacje dotyczące polityki przestrzennej i transportowej, red. S. Krajewski, M. Mackiewicz, P. Krajewski, Wydawnictwo Piątek Trzynastego, Łódź 2008, stron 38.

KRAJEWSKA Anna (redaktor naczelny), BŁAWAT Franciszek, KASPERKIEWICZ Witold, KWIATKOWSKA Walentyna, WIŚNIEWSKI Zenon – redakcja – „Gospodarka w Praktyce i Teorii”, Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, nr 4(24)2008, stron 151.

KRAJEWSKA AnnaWpływ Unii Gospodarczej i Walutowej na politykę fiskalną i podatki [w:] Polityka monetarna i fiskalna w okresie akcesji do strefy euro, red. A. Krajewska, M. Mackiewicz, Wydawnictwo Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 71–104.

KRAJEWSKA AnnaZadania komitetu audytu rady nadzorczej spółek akcyjnych [w:] Społeczna odpowiedzialność organizacji gospodarczych, red. J. Sosnowski, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2008, s. 203–214.

KRAJEWSKA Anna (redaktor naczelny), BŁAWAT Franciszek, KASPERKIEWICZ Witold, KWIATKOWSKA Walentyna, WIŚNIEWSKI Zenon – redakcja – "Gospodarka w Praktyce i Teorii", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, nr 1(21)2008, stron 79.

KRAJEWSKA Anna (redaktor naczelny), BŁAWAT Franciszek, KASPERKIEWICZ Witold, KWIATKOWSKA Walentyna, WIŚNIEWSKI Zenon – redakcja – "Gospodarka w Praktyce i Teorii", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, nr 2(22)2008, stron 110.

KRAJEWSKA Anna, KACZOROWSKI Paweł – Koszty pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych w Polsce. Wyniki badań empirycznych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomia" – Polska po 15 latach. Efekty transformacji systemowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, nr 219, s. 139–162.

KRAJEWSKA Anna, KRAJEWSKI Piotr, KUCHTA Zbigniew – Rekomendacje dotyczące oddziaływania na rynek pracy poprzez politykę w zakresie infrastruktury, red. S. Krajewski, M. Mackiewicz, P. Krajewski, Proxima, Łódź 2008, stron 54.

KRAJEWSKA Anna, MACKIEWICZ Michał – redakcja – Polityka monetarna i fiskalna w okresie akcesji do strefy euro, Wydawnictwo Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, stron 190.

KRAJEWSKA Anna, PIOTROWSKA-MARCZAK Krystyna, GREGOR Bogdan, KRYSTYAŃCZUK Grażyna – redakcja naukowo-dydaktyczna "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomia" – Polska po 15 latach. Efekty transformacji systemowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, nr 219, stron 271.

KRAJEWSKA Anna, PIOTROWSKA-MARCZAK Krystyna, GREGOR Bogdan, KRYSTYAŃCZUK Grażyna – redakcja naukowo-dydaktyczna "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomia" – Polska Gospodarka w dobie integracji z Unią Europejską – Szanse i Zagrożenia, red. tomu: S. Krajewski, P. Kaczorowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, nr 213, stron 274. (publikacja nie uwzględniona w wykazie za 2007 r.)

KUBIAK PawełBariery mobilności zawodowej kobiet, red. S. Krajewski, M. Mackiewicz, P. Krajewski, Wydawnictwo PIĄTEK TRZYNASTEGO, Łódź 2008, stron 54.

KUBIAK PawełBezrobocie jawne i ukryte na obszarach wiejskich, red. S. Krajewski, M. Mackiewicz, P. Krajewski, Proxima, Łódź, 2008, stron 60.

KUBIAK PawełRynek pracy w perspektywie członkowstwa Polski w Unii Europejskiej [w:] Efekty integracji europejskiej w wybranych sektorach gospodarki, red. J. Danielewicz,  J. Działo, B. Gawrońska-Nowak, P. Kubiak, M. Mackiewicz, G. Walerysiak, A. Burdziak, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008, s. 9–13.

KUBIAK Paweł, DANIELEWICZ Justyna, DZIAŁO Joanna, GAWROŃSKA-NOWAK Bogna, MACKIEWICZ Michał, WALERYSIAK Grzegorz, BURDZIAK Adrian – redakcja i wprowadzenie do części I – Efekty integracji europejskiej w wybranych sektorach gospodarki, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008, stron 302.

KUCHARSKI LeszekPoziom mobilności zawodowej i przestrzennej kobiet na obszarach miejskich i wiejskich, red. S. Krajewski, M. Mackiewicz, P. Krajewski, Wydawnictwo Piątek Trzynastego, Łódź 2008, stron 48.

KUCHARSKI Leszek, MYŚLIŃSKA KamilaNiedopasowania strukturalne (Mismatch) w Polsce, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomia" – Polska Gospodarka w dobie integracji z Unią Europejską – Szanse i Zagrożenia, red. S. Krajewski, P. Kaczorowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, nr 213, s. 219–236. (publikacja nie uwzględniona w wykazie za 2007 r.)

KUCHARSKI Leszek, MYŚLIŃSKA KamilaPoziom niedopasowań strukturalnych na rynku pracy w Polsce, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomia" – Polska po 15 latach – efekty transformacji systemowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, nr 219, s. 51–68.

KWIATKOWSKI EugeniuszMakroekonomiczne znaczenie bezrobocia długookresowego – analiza na przykładzie polskiej gospodarki [w:] Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, red. J. L. Bednarczyk, S. I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.Pl, Warszawa 2008, s. 29–40.

KWIATKOWSKI Eugeniusz –  Methodological Aspects of Labour Market Research Based on the Labour Force Survey in Poland, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" – Multivariate Statistical Analysis. Statistical Inference, Statistical Models and Applications, ed. by Cz. Domański, A. Szymańska, Łódź University Press, Łódź 2008, No. 216, s. 397–411.

KWIATKOWSKI Eugeniusz –  Polish Labour Market Compared with Other EU Member States, "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe", Łódź University Press, Łódź 2008, Volume 11, No. 1/2/2008, s. 51–70.

KWIATKOWSKI Eugeniusz –  Polski rynek pracy w okresie transformacji – podstawowe tendencje i ich uwarunkowania [w:] Wzrost gospodarczy oraz problemy transformacji systemowej, red. S. Krajewski, R. Piwowarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 109–130.

KWIATKOWSKI EugeniuszMobilność siły roboczej w gospodarce rynkowej – istota, rodzaje i znaczenie [w:] Mobilność kobiet na rynku pracy. Kompendium dla publicznych służb zatrudnienia, red. E. Kwiatkowski, P. Krajewski, M. Mackiewicz, Wydawnictwo Trzynastego Piątek, Łódź 2008, s. 5–18.

KWIATKOWSKI EugeniuszModel funkcjonowania regionalnego rynku pracy [w:] Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów, red. E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 91–108.

KWIATKOWSKI Eugeniusz – redakcja –  Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, stron 347.

KWIATKOWSKI EugeniuszRegiony ekonomiczne i regionalne rynki pracy – aspekty pojęciowe [w:] Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów, red. E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 13–24.

KWIATKOWSKI EugeniuszThe Labour Market in Łódź Voivodeship between 1999 and 2007, "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe", Łódź University Press, Łódź 2008, Volume 11, No. 1/2/2008, s. 19–36.

KWIATKOWSKI EugeniuszZ historii badań nad rynkiem pracy – empiryczne uwarunkowania teorii ekonomicznych [w:] Historia gospodarcza i historia myśli ekonomicznej a teoria ekonomii. Problemy metodologiczne, red. J. Skodlarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 55–66.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, GAJEWSKI PawełPolityka regionalna w Polsce – próba oceny [w:] Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy, red. E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 333–347.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KRAJEWSKI Piotr, MACKIEWICZ Michał – redakcja – Mobilność kobiet na rynku pracy. Kompendium dla publicznych służb zatrudnienia, Wydawnictwo Trzynastego Piątek, Łódź 2008, stron 87.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KRAJEWSKI Stefan – Wspomnienie o Profesorze Cezarym Józefiaku (1932–2007) [w:] Wzrost gospodarczy oraz problemy transformacji systemowej, red. S. Krajewski, R. Piwowarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 21–28.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, ROGUT AleksandraRegionalne zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy w Polsce [w:] Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy, red. E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 193–216.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, ROSZKOWSKA SylwiaInfrastruktura edukacyjna w Polsce w okresie transformacji, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" – Polska po 15 latach. Efekty transformacji systemowej, red. S. Krajewski, A. Stępniak-Kucharska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, Nr 219, s. 7–30.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, ROSZKOWSKA SylwiaRozwój i zróżnicowanie regionalne szkolnictwa wyższego w Polsce, "Gospodarka Narodowa", Nr 4/2008, s. 1–20.

MYŚLIŃSKA Kamila –  Koncepcja krzywej Beveridge`a – ujęcie teoretyczne, "Gospodarka w Praktyce i Teorii", Wydawnictwo Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, nr 1(21)2008, s. 33–46.

MYŚLIŃSKA KamilaNiedopasowania strukturalne w przekroju zawodowym w Polsce – analiza na podstawie krzywej Beveridge`a [w:] Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, red. J. L. Bednarczyk, S. I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska, CEDEWU Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2008, s. 349–362.

PASZYN KamilaPodejście nowej ekonomii keynesowskiej do polityki reguł (w świetle analizy reguły J. B. Taylora), "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomia" – Polityka gospodarcza – aspekty teoretyczne i praktyczne, red. S. Krajewski, A. Stępniak-Kucharska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, nr 208, s. 91–108. (publikacja nie uwzględniona w wykazie za 2007 r.)

PASZYN KamilaTeoria inflacji popytowej i kosztowej a polityka pieniężna Wielkiej Brytanii w latach 1995–1997 (Reinterpretacja analizowanej inflacji w kategoriach pieniężnych), "Gospodarka w Praktyce i Teorii", Wydawnictwo Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, nr 1(21)2008, s. 47–58.

ROGUT AleksandraDeterminanty popytu na pracę w Polsce w okresie transformacji, Prace doktorskie z zakresu Ekonomii i Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, stron 151.

ROGUT AleksandraPrzestrzenne zróżnicowanie kształtowania się podaży pracy i popytu na pracę na poziomie regionalnym i lokalnym, red. S. Krajewski, M. Mackiewicz, P. Krajewski, Wydawnictwo Proxima, Łódź 2008, stron 53.

ROGUT AleksandraUwarunkowania mobilności zawodowej kobiet, red. S. Krajewski, M. Mackiewicz, P. Krajewski, Wydawnictwo Piątek Trzynastego, Łódź 2008, stron 44.

ROGUT Aleksandra, ROSZKOWSKA SylwiaPolskie regiony na tle wybranych regionów Unii Europejskiej [w:] Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy, red. E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 247–268.

ROGUT Aleksandra, TCHOREK Grzegorz – Dyskusja o wspólnej walucie. Korzyści i koszty dla Polski, "Bank i Kredyt", nr 12/2008, s. 3–31.

ROSZKOWSKA SylwiaBezrobocie strukturalne, frykcyjne i cykliczne – dekompozycja źródeł niedopasowań na rynku pracy, red. S. Krajewski, M. Mackiewicz, P. Krajewski, Wydawnictwo PROXIMA, Łódź, 2008, stron 62.

ROSZKOWSKA SylwiaKapitał ludzki a efektywność gospodarowania w Polsce w ujęciu regionalnym [w:] Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy, red. E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 137–162.

ROSZKOWSKA SylwiaMigracje międzywojewódzkie Polsce w latach 1995–2005 [w:] Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy, red. E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 217–246.

ROSZKOWSKA SylwiaRegionalne zróżnicowanie infrastruktury społeczno-ekonomicznej w Polsce [w:] Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy, red. E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008,  s. 163–192.

STASIAK JacekPolityka rynku pracy wobec bezrobocia w Polsce, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomia" – Polska po 15 latach – efekty transformacji systemowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, nr 219, s. 31–50.

STASIAK JacekSystem edukacji a potrzeby rynku pracy, red. S. Krajewski, M. Mackiewicz, P. Krajewski, Wydawnictwo Piątek Trzynastego, Łódź 2008, stron 52.

STASIAK JacekZasiłki i inne formy pomocy socjalnej a kształtowanie się podaży pracy, red. S. Krajewski, M. Mackiewicz, P. Krajewski, PROXIMA, Łódź 2008, stron 52.

SZUKALSKI StanisławBezpośrednie inwestycje w centra usług w Polsce na tle nowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej (UE-9) [w:] Człowiek, granice państw, gospodarka, red. T. Guz, K. A. Kłosiński, P. Marzec, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 217–246.

SZUKALSKI StanisławChiny i Indie na globalnym rynku usług. Stan i perspektywy [w:] Chiny – Indie. Ekonomiczne skutki rozwoju, red. K. Kłosiński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 49–68.

SZUKALSKI StanisławEuropa wobec konkurencji megaprzestrzeni azjatyckiej w obszarze nauki i badań, "PRZYSZŁOŚĆ – Świat, Europa, Polska" 1/17/2008, s. 29–33.

SZUKALSKI StanisławGospodarka europejska w XXI wieku – wybory strategiczne, szanse i zagrożenia w rozwoju, "Zarządzanie i Marketing", z. 14, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 250, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008, s. 369–380.

SZUKALSKI StanisławLokowanie korporacyjnych centrów usług wsparcia w Polsce a konkurencyjność polskiej gospodarki [w:] Gospodarka w warunkach integracji europejskiej, red. J. Grzywacz, S. Kowalski, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2008, s. 21–32.

SZUKALSKI StanisławPolska centrum usług logistycznych Europy Środkowej [w:] Instrumenty sfery regulacji łańcucha logistycznego jako determinanty racjonalizacji procesów gospodarczych, red. M. Wasyłko, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2007, s. 29–42. (publikacja nie uwzględniona w wykazie za 2007 r.)

SZUKALSKI StanisławSpołeczne problemy Europy w świetle regresu demograficznego i procesów migracyjnych [w:] Gospodarka społeczna w Europie, red. E. Pancer-Cybulska, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2008, s. 13–24.

SZUKALSKI StanisławTransgraniczny transfer usług biznesowych. Potencjał i szanse polskiej gospodarki, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomia" – Polska Gospodarka w dobie integracji z Unią Europejską – Szanse i Zagrożenia, red. S. Krajewski, P. Kaczorowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007 nr 213, s. 159–182, (publikacja nie uwzględniona w wykazie za 2007 r.).

SZUKALSKI StanisławTurning Points in the European Economic Development in the Perspective of the Year 2050  [w:]  Futurology – The Challenges of the XXI Century, ed. by A. Kukliński, K. Pawłowski, Wyższa Szkoła Biznesu, National Louis University, Nowy Sącz 2008, s. 297–308.
 
SZUKALSKI StanisławUsługi jako instrument wzmacniania regionalnej konkurencyjności [w:] Regionalne aspekty zarządzana organizacjami usługowym, red. A. Pomykalski, B. Kaczmarek,  Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2008.
 
SZUKALSKI StanisławZmiany w strukturze usług [w:] Konsekwencje ekonomiczne i społeczne starzenia się społeczeństwa, red. J. Kleer, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Warszawa 2008, s. 187–190.

do początku strony

PUBLIKACJE 2007

 

GAJEWSKI PawełEkonomiczne efekty polityki regionalnej, "Gospodarka Narodowa", 1–2 (185–186) Rok XVIII, styczeń-luty 2007, s. 59–82.

KRAJEWSKA AnnaKonkurencja podatkowa w rozszerzonej Unii Europejskiej [w:] Rynek pracy i innowacyjność gospodarki w kontekście integracji Polski z Unią Europejską, red. W. Kasperkiewicz, E. Kwiatkowski, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 201/2006, Łódź 2006, s. 123–142. (publikacja nie uwzględniona w wykazie za 2006 r.).

KRAJEWSKA AnnaObciążenia kosztów pracy składkami na ubezpieczenia społeczne. Porównania międzynarodowe i wnioski dla Polski [w:] Koszty i produktywność pracy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, red. A. Krajewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 35–54.

KRAJEWSKA AnnaPrzebieg i perspektywy konkurencji podatkowej w rozszerzonej Unii Europejskiej [w:] Podatki w Unii Europejskiej. Harmonizacja czy konkurencja podatkowa?, red. S. I. Bukowski, M. K. Pypeć, Politechnika Radomska, Radom 2007, s. 255–269.

KRAJEWSKA Anna (redakcja naukowa) – Koszty i produktywność pracy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, stron 199.

KRAJEWSKA AnnaUnia monetarna – polityka fiskalna – podatki [w:] Euro. Doświadczenia i perspektywy, red. J. Witkowska, Z. Wysokińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 71–106.

KRAJEWSKA AnnaZróżnicowanie systemów podatkowych w rozszerzonej Unii Europejskiej [w:] Regionalne aspekty polityki konkurencji w procesie integracji europejskiej, red. J. Witkowska, Z. Wysokińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 71–106. (publikacja nie uwzględniona w wykazie za 2006 r.).

KRAJEWSKA Anna, KACZOROWSKI Paweł – Gospodarowanie zasobami pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych. Wyniki badań empirycznych [w:] Koszty i produktywność pracy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, red. A. Krajewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 95–126.

KRAJEWSKA Anna, KRAJEWSKI Stefan – Is Corporate Income Tax Harmonization Possible in an Enlarged European Union?, "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe", Institute of Economics, University of Lodz, Łódź, Vol. 10, No. 1/2/2007, University Press, Łódź 2007, s. 5–20.

KRAJEWSKA Anna, KRAJEWSKI Stefan – Kontrowersje dotyczące kosztów pracy w Polsce, [w:] Koszty i produktywność pracy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, red. A. Krajewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 179–194.

KWIATKOWSKI EugeniuszBezrobocie w krajach rozwijających się [w:] Ekonomia rozwoju, red. nauk. R. Piasecki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 163–175.

KWIATKOWSKI EugeniuszCzynniki determinujące popyt na pracę w województwie mazowieckim – ujęcie modelowe [w:] Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego, red. E. Kryńska, tom I, IPiSS, Instytut Organizacji i Zarządzania "Orgmasz", Warszawa 2007, str. 38–78.

KWIATKOWSKI Eugeniusz (redakcja naukowa) – Popyt na pracę w województwie mazowieckim. Analizy na podstawie opinii pracodawców i danych agregatowych, IPiSS, Warszawa 2007, stron 78.

KWIATKOWSKI EugeniuszRekomendacje [w:] Popyt na pracę w województwie mazowieckim. Analizy na podstawie opinii pracodawców i danych agregatowych, red. nauk. E. Kwiatkowski, IPiSS, Warszawa 2007, s. 76–77.

KWIATKOWSKI EugeniuszSynteza wiedzy teoretycznej [w:] Popyt na pracę w województwie mazowieckim. Analizy na podstawie opinii pracodawców i danych agregatowych,  red. nauk. E. Kwiatkowski, IPiSS, Warszawa 2007, s. 20–31.

KWIATKOWSKI EugeniuszWspomnienie o Profesorze Cezarym Józefiaku (1932–2007), "Gospodarka Narodowa", nr 3(187), marzec 2007, s. 1–5.

KWIATKOWSKI EugeniuszZakończenie [w:] Koszty i produktywność pracy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, red. A Krajewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 195–199.

KWIATKOWSKI EugeniuszZatrudnienie w polskiej gospodarce w kontekście integracji z Unią Europejską [w:] Rynek pracy i innowacyjność gospodarki w kontekście integracji Polski z Unią Europejską, red. W. Kasperkiewicz, E. Kwiatkowski, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 201, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 3–17 (pozycja nie uwzględniona w publikacjach za 2006 r.).

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KASPERKIEWICZ Witold (redakcja naukowa) – Rynek pracy i innowacyjność gospodarki w kontekście integracji Polski z Unią Europejską, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 201/2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2006, stron 195 (pozycja nie uwzględniona w publikacjach za 2006 r.) .

KWIATKOWSKI Eugeniusz, ROGUT Aleksandra, SOCHA Jacek – Badanie opinii pracodawców w województwie mazowieckim [w:] Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego, red. E. Kryńska, tom II, IPiSS, Instytut Organizacji i Zarządzania „Orgmasz”, Warszawa 2007, s. 14–45.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, ROGUT Aleksandra, SOCHA Jacek – Popyt na pracę w województwie mazowieckim – tendencje, struktura i determinanty [w:] Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego Praca – Zatrudnienie – Szkolenie, IPiSS, Warszawa 2007, s. 9–3.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, ROGUT Aleksandra, SOCHA Jacek – Wprowadzenie [w:] Popyt na pracę w województwie mazowieckim. Analizy na podstawie opinii pracodawców i danych agregatowych, red. nauk. E. Kwiatkowski, IPiSS, Warszawa 2007, s. 7–11.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, TOKARSKI Tomasz – Polski rynek pracy wobec wyzwań rozwojowych [w:] Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia rozwoju, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, 29–30 listopad 2007 r. Warszawa, publikacja elektroniczna.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, TOKARSKI Tomasz – Bezrobocie regionalne w Polsce w latach 1995 – 2005, "Ekonomista", 2007, nr 4, s. 439–455.

MYŚLIŃSKA KamilaZależność pomiędzy liczbą pracujących a PKB w Polsce w latach 1996–2004, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 201/2006, red. W. Kasperkiewicz, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2006, s. 43–52 (publikacja nie uwzględniona w wykazie za 2006 r.).

PASZYN KamilaEwolucja modelu bankowości centralnej w krajach Unii Europejskiej (1989–2006) [w:] Polityczno-gospodarczy rozwój Polski w strukturach Unii Europejskiej red. B. Jagusiak, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2007, s. 281–296.

ROGUT AleksandraInterpretacja pojęć kluczowych [w:] Popyt na pracę w województwie mazowieckim. Analizy na podstawie opinii pracodawców i danych agregatowych, red. nauk. E. Kwiatkowski, IPiSS, Warszawa 2007, s. 12–19.

ROGUT AleksandraSektorowa elastyczność popytu na pracę w Polsce [w:] Rynek pracy i innowacyjność gospodarki w kontekście integracji Polski z Unią Europejską, red. W. Kasperkiewicz, E. Kwiatkowski, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 201/2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, str. 53–72 (pozycja nie uwzględniona w wykazie za 2006 r.).

ROGUT Aleksandra Sektorowe zróżnicowanie płac w Polsce w latach 1995–2005 [w:] Koszty i produktywność pracy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, red. A. Krajewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 55–76.

ROGUT AleksandraSytuacja w województwie mazowieckim na tle kraju [w:] Popyt na pracę w województwie mazowieckim. Analizy na podstawie opinii pracodawców i danych agregatowych, red. nauk. E. Kwiatkowski, IPiSS, Warszawa 2007, s. 32–43.

ROGUT Aleksandra, TOKARSKI Tomasz – Determinanty regionalnego zróżnicowania płac w Polsce, [w:] Koszty i produktywność pracy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, red. A. Krajewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 77–94.

ROSZKOWSKA Sylwia, ROGUT AleksandraRozkład płac i kapitału ludzkiego w Polsce, "Gospodarka Narodowa", nr 11–12/2007, s. 55–84.

STASIAK JacekKoszty pracy w Polsce w latach 1993–2003 [w:] Rynek pracy i innowacyjność gospodarki w kontekście integracji Polski z Unią Europejską, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 201, 2006. s. 73–85.

STASIAK JacekKoszty pracy w Polsce w latach 1993–2004 [w:] Koszty i produktywność pracy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, red. A. Krajewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 7–34.

SZUKALSKI StanisławDelokalizacja potencjału usług jako instrument wzrostu konkurencyjności gospodarki [w:] Unia Europejska – Integracja – Konkurencyjność – Rozwój, red. K. A. Kłosiński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 67–89.

SZUKALSKI StanisławGospodarka Europy w perspektywie 2050 [w:] Europa w perspektywie 2050 roku, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2007, s.166–220.

SZUKALSKI StanisławWyzwania europejskie w perspektywie 2050 roku – skutki dla rozwoju sektora usług [w:] Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej, red. K. A. Kłosiński, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Ministerstwo Gospodarki Warszawa 2007, s. 9–18.

do początku strony

PUBLIKACJE 2006

 

GAJEWSKI PawełNowe koncepcje konwergencji [w:] Wzrost Gospodarczy, Restrukturyzacja i Rynek Pracy w Polsce. Ujęcie Teoretyczne i Empiryczne (red. S. Krajewski, P. Kaczorowski), Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2006, s. 159–180.

KRAJEWSKA Anna E-Ekonomia – Studia bez barier. Polityka fiskalna i podatki w Unii Europejskiej, Łódź 2006, publikacja elektroniczna.

KRAJEWSKA AnnaSkładki na ubezpieczenia społeczne w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, "Gospodarka w Praktyce i Teorii", Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, nr 2(19)2006, s. 81–100.

KRAJEWSKA Anna, KACZOROWSKI Paweł – Gospodarowanie zasobami pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych. Wyniki badań empirycznych [w:] Wzrost Gospodarczy, Restrukturyzacja i Rynek Pracy w Polsce. Ujęcie Teoretyczne i Empiryczne, red. S. Krajewski, P. Kaczorowski, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2006, nr 13/2006, s. 255–274.

KRAJEWSKA Anna, KRAJEWSKI STEFAN – Is Corporate Income Tax Harmonization possibile in an Enlarged European Union? ANZIBA (Australia and New Zealand International Business Academy) Wellington, New Zeland, 16–18 November 2006, School of Marketing and International Business Victoria University of Wellington.

KRAJEWSKA Anna, KRAJEWSKI STEFAN – Koszty pracy w Polsce – mity i fakty [w:] Annales, Etyka w życiu gospodarczym, t. 9, nr 1, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2006, s. 173–186.

KRAJEWSKA Anna, KRAJEWSKI STEFAN – Labour Costs in Poland Myths and Facts [w:] Business Interaction in Local Economies, M. Kozłowski, A. Kacprzyk (ed.), COPE, Wilkes-Beijing 2006, s. 183–198.

KUBIAK PawełGlobalizacja procesów gospodarczych [w:] Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo naukowe PWN, 2006. s. 247–251.

KUBIAK PawełNiedoskonałości rynku i rola państwa w gospodarce [w:] Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo naukowe PWN, 2006. s. 108–119.

KUBIAK PawełPodstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii [w:] Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo naukowe PWN, 2006, s. 11–18.

KUCHARSKI Leszek –  Cykl koniunkturalny [w:] Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, red. R. Milewski i E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

KUCHARSKI LeszekE-Ekonomia – Studia bez barier. Makroekonomia zaawansowana – wykład i ćwiczenia, Łódź 2006, publikacja elektroniczna.

KUCHARSKI LeszekInflacja [w:] Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, red. R. Milewski i E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

KUCHARSKI LeszekModel ISLM [w:] Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, red. R. Milewski i E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

KUCHARSKI LeszekProdukcja i koszty w przedsiębiorstwie [w:] Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, red. R. Milewskiego i E. Kwiatkowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

KUCHARSKI LeszekRównowaga przedsiębiorstwa [w:] Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, red. R. Milewski i E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, MILEWSKI Roman (redakcja) – Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, Wydawnictwo naukowe PWN, 2006.

KWIATKOWSKI EugeniuszBezrobocie keynesowskie i jego niektóre interpretacje [w:] Z historii myśli ekonomicznej i historii gospodarczej, red. J. Skodlarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 81–92.

KWIATKOWSKI EugeniuszBezrobocie w krajach rozwijających się [w:] Ekonomia rozwoju, red. nauk. R. Piasecki, PWE, Warszawa 2007, s. 163–175.

KWIATKOWSKI EugeniuszE-Ekonomia – Studia bez barier. Makroekonomia, Łódź 2006, publikacja elektroniczna.

KWIATKOWSKI EugeniuszKonkurencyjność polskich regionów w okresie integracji z Unią Europejską [w:] Polityka społeczno-ekonomiczna w dobie przemian, red. E. Kryńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 59–73.

KWIATKOWSKI EugeniuszPerspektiwy ułuczszenija konkurentosposobnosti regionow w usłowiach czlenstwa w Jewropejskom Sojuzie [w:] Faktory obespieczenija konkurentosposobnosti ekonomik Polszi i Rossii, Institut Ekonomiki RAN, Moskwa 2006, s. 167–182.

KWIATKOWSKI EugeniuszPolityka wobec rynku pracy w Polsce w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej  [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, red. S. Krajewski, P. Kaczorowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 325–344.

KWIATKOWSKI EugeniuszSytuacja na rynku pracy a kierunki kształcenia zawodowego w województwie łódzkim [w:] Innowacje pedagogiczne w praktyce edukacyjnej, red. J. Moos, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź 2006, s. 41–54.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, GAJEWSKI PawełChanges in Competitiveness and Labour Market Developments: A Comparative Analysis of Poland, Hungary and the Czech Republic, "Statistics in Transition", December 2006, Vol. 7, No. 6, pp. 887–905.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, GAJEWSKI PawełComparative Analysis of Three Accession Countries on Impact of Changes in Competitiveness on Labour Market Developments, "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe", vol. 9, 1/2 2006, s. 47–58.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KUCHARSKI LeszekMultinomial Logit Model and its Application in Labour Market Position Analysis of Individuals in Poland, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 196, 2006, p. 199–207.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KWIATKOWSKA Walentyna – Przemiany strukturalne w gospodarce województwa łódzkiego w latach 1999–2005 [w:] Konkurencyjność firm regionu łódzkiego na rynkach międzynarodowych, red. L. Lewandowska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Łodzi, Łódź 2006, s. 9–25.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KWIATKOWSKA Walentyna – The Lisbon Strategy, Competitiveness and the Labour Market – The Case of Poland, International Trade and Finance Association Working Papers 2006, Working Paper 27, October 2006, http://services.bepress.com/itfa/16th/art27, publikacja elektroniczna.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KWIATKOWSKA Walentyna – The Lisbon Strategy, Competitiveness and the Labour Market – the Case of Poland, "Comparative Economic Research, Central and Eastern Europe", Institute of  Economics, University of Łódź, Łódź University Press, Łódź 2006, Vol. 9, No. 1/2/2006, s. 27–46.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, PIASECKI Ryszard, WOLNICKI Miron – Jobless growth: a new challenge for the transition economy of Poland, "International Journal of Social Economics", Vol. 33 No. 3, 2006. p. 192–206.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, ROGUT Aleksandra, TOKARSKI Tomasz – Czy cele zatrudnieniowe Strategii Lizbońskiej są realistyczne? [w:] Unia Europejska w kontekście Strategii Lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, red. nauk. E. Okoń-Horodyńska, K. Piech,  Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2006, str. 41–55.

PASZYN KamilaGospodarcze efekty czynników politycznych (na przykładzie polityki konsensu w Wielkiej Brytanii), "Gospodarka w Praktyce i Teorii", Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, nr 2(19)2006, s. 27–40.

PASZYN KamilaIstota, funkcje, cele oraz strategie współczesnej polityki pieniężnej, "Gospodarka w Praktyce i Teorii", Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, nr 1(18)2006, s. 53–62.

ROSZKOWSKA SylwiaE-Ekonomia – Studia bez barier, Makroekonomia – ćwiczenia, Łódź 2006, publikacja elektroniczna.

ROSZKOWSKA SylwiaKapitał ludzki a wzrost gospodarczy w Polsce w ujęciu regionalnym [w:] Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej i gospodarki opartej na wiedzy, red. E. Okoń-Horodyńska, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, 2006, s.305–328.

ROSZKOWSKA Sylwia, ROGUT AleksandraKonwergencja warunkowa w krajach transformacji, "Gospodarka Narodowa", 9/2006, s.35–55.

ROSZKOWSKA Sylwia, ROGUT AleksandraConvergence in Transition Economies [w:] Modelling Economies in Transition 2005, red. W. Welfe, P. Wdowiński, Studio Poligraficzne M.Color, Łódź, 2006, s. 9–30.

ROSZKOWSKA Sylwia, TROJAK Mariusz – Stopy procentowe NBP a realna i nominalna sfera gospodarki [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, red. S. Krajewski, P. Kaczorowski, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2006, s. 415–432.

STASIAK JacekKoszty pracy w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, red. S. Krajewski i P. Kaczorowski, Wydawnictwo UŁ, 2006, s. 479–492.

SZUKALSKI StanisławSzanse Polski w rozwoju transferu nowoczesnych usług, "Przyszłość – Świat – Europa – Polska", nr 1/13/2006, Biuletyn Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2006.

do początku strony

PUBLIKACJE 2005

 

GAJEWSKI Paweł, KACZOROWSKI Paweł, TOKARSKI Tomasz – Impact of changes in competitiveness on labour market developments in Polish manufacturing industry over the years 1995–2003, "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe", Institute of Economics, University of Łódź, Łódź 2005, No. 1/2/2005, Volume 8, s. 27–60.

GAJEWSKI Paweł, KWIATKOWSKI EugeniuszComparative analysis of three accession countries on impact of changes in competitiveness on labour market developments, "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe", Institute of Economics”, University of Łódź, Łódź 2005, No. 1/2/2005, Volume 8, s. 5–26.

GAJEWSKI Paweł, ROSZKOWSKA Sylwia, TOKARSKI Tomasz – Regionalne zróżnicowanie łącznej produktywności czynników produkcji w Polsce, "Ekonomista”, Wydawnictwo Key Text, Warszawa nr 2/2005, s. 215–244.

KRAJEWSKA AnnaBudżet państwa. Polityka fiskalna, [w:] Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 310–338.

KRAJEWSKA AnnaPieniądz. Polityka monetarna, [w:] Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 339–371.

KRAJEWSKA AnnaZróżnicowanie społeczne, szara strefa i podatki w transformujących się gospodarkach, [w:] "Annales, Etyka w życiu gospodarczym", t. 8, nr 1, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2005, s. 225–236.

KRAJEWSKA Anna, KRAJEWSKI Stefan – Czy harmonizować stawki CIT w rozszerzonej Unii Europejskiej, [w:] Polityka gospodarcza Polski a szanse rozwoju podmiotów gospodarczych regionu łódzkiego, red. Stanisław Rudolf, PTE, Łódź 2005, s. 171–184.

KRAJEWSKA Anna, KRAJEWSKI Stefan – Tax Competition in an Enlarged European Union, [in:] New World Order: Economic, Social and Political Tendencies at the Beginning of Third Millenium, (ed by S. Rudolf), Lodz Univeristy Press, Łódź 2005, Vol. 2, p. 627–636.

KRAJEWSKA Anna, KRAJEWSKI Stefan – Wpływ systemu podatkowego Grecji, Hiszpanii, Irlandii i Portugalii na konkurencyjność gospodarki, [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski, red. nauk. R. Piasecki, Studia i Monografie nr 11, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2005, s. 123–144.

KRAJEWSKA Anna, KRAJEWSKI Stefan – Wpływ systemu podatkowego w Polsce, transformujących się gospodarkach i Unii Europejskiej na konkurencyjność gospodarki, [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski, red. nauk. R. Piasecki, Studia i Monografie nr 11, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2005, s. 101–122.

KRAJEWSKA Anna, MILEWSKI Roman – Niedoskonałości rynku i rola państwa w gospodarce, [w:] Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005,s. 197–220 (współautor R. Milewski s. 197–201).

KRAJEWSKA Anna, MILEWSKI Roman – Produkcja i koszty w przedsiębiorstwie, [w:] Podstawy ekonomii, (red. R. Milewski, E. Kwiatkowski), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 107–142 (współautor R. Milewski s. 130–137).

KRAJEWSKA Anna, MILEWSKI Roman – Równowaga przedsiębiorstwa, [w:] Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 143–171 (współautor R. Milewski s. 159–167).

KUBIAK PawełEfekty uczestnictwa bezrobotnych w aktywnych programach rynku pracy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, ss. 176.

KUCHARSKI LeszekCechy społeczno-ekonomiczne jednostek a ich pozycja na rynku pracy, [w:] "Annales. Etyka w życiu społeczno-gospodarczym", tom 8, nr 1, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2005, s. 343–350.

KUCHARSKI LeszekModel ISLM [w:] Problemy, testy, zadania z mikroekonomii i makroekonomii, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2005, s. 189–201.

KUCHARSKI LeszekTeoria wyboru konsumenta [w:] Problemy, testy, zadania z mikroekonomii i makroekonomii, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2005, s. 53–64.

KUCHARSKI Leszek, KRAJEWSKI Stefan – Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, ss. 511.

KUCHARSKI Leszek, KWIATKOWSKI Eugeniusz, RACZKO Andrzej – Wzrost gospodarczy, [w:] Podstawy Ekonomii, pod red. R. Milewskiego i E. Kwiatkowskiego, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 280–307.

KUCHARSKI Leszek, WIADEREK KamilaJakość siły roboczej a bezrobocie w Polsce, "Ekonomista", Wydawnictwo Key Text, Warszawa nr 4/2005, s. 501–514.

KWIATKOWSKI EugeniuszBezrobocie  [w:] Podstawy ekonomii, red. E. Kwiatkowski, R. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 390–408.

KWIATKOWSKI EugeniuszDeterminanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa  [w:] Podstawy ekonomii, red. E. Kwiatkowski, R. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 246–279.

KWIATKOWSKI EugeniuszGłówne kategorie i pojęcia makroekonomii. Produkt i dochód narodowy [w:] Podstawy ekonomii, red. E. Kwiatkowski, R. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 229–245.

KWIATKOWSKI EugeniuszInflacja  [w:] Podstawy ekonomii, red. E. Kwiatkowski, R. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 409–432.

KWIATKOWSKI EugeniuszModel IS-LM. Podsumowanie polityki ekonomicznej [w:] Podstawy ekonomii, red. E. Kwiatkowski, R. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 466–510.

KWIATKOWSKI Eugeniusz"Perspektiwy  zaniatosti w Polsze w kontekstie integracii w Ewropejskij Sojuz" [w:] "Polsza i Rossija: Osobennosti strategij socjalno-ekonomiczeskowo razwitija", Rossijskaja Akademia Nauk, Institut Ekonomiki, Moskwa, 2005, s. 204–220; przedruk: Perspektywy zatrudnienia w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską [w:] Warunki budowy strategii rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce i w Rosji, red. J. Kotowicz-Jawor, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2005, s. 99–114.

KWIATKOWSKI EugeniuszPolityka zatrudnienia, [w:] Na ile wejście Polski do Unii Europejskiej ułatwia, a na ile komplikuje prowadzenie polityki gospodarczej, red. A. Sławiński, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2005, str. 115–133.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KUCHARSKI Leszek, TOKARSKI Tomasz – Determinanty migracji międzywojewódzkich w Polsce [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, red. S. Krajewski, L. Kucharski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 257–284.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KUCHARSKI Leszek, TOKARSKI Tomasz – Internal Migrations of People In Poland – A Statistical Analysis [in:] Modelling Economies In Transition 2004, ed. by W. Welfe, P. Wdowiński, AMFET, Łódź 2005, p. 119 –131.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KWIATKOWSKA Walentyna – Gospodarka i rynek pracy województwa łódzkiego w latach 1999–2004 [w:] Polityka gospodarcza Polski a szanse rozwoju podmiotów gospodarczych regionu łódzkiego, red. S. Rudolf, PTE, Oddział w Łodzi, Łódź 2005, s. 9–38.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KWIATKOWSKA Walentyna – Konkurencyjność gospodarki a struktura zatrudnienia – hipotezy teoretyczne i ich weryfikacja na przykładzie Polski i wybranych krajów [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski, red. R. Piasecki, SWSPiZ, Łódź, 2005, s. 44–63.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KWIATKOWSKA Walentyna – Wzrost gospodarczy, konkurencyjność gospodarki a poziom bezrobocia i zatrudnienia – hipotezy teoretyczne i ich weryfikacja na przykładzie polskiej gospodarki i krajów Unii Europejskiej [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski, red. R. Piasecki, SWSPiZ, Łódź, 2005, s. 23–41.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, MILEWSKI Roman (redakcja) – Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, Wydanie III zmienione, ss. 553.

ROGUT AleksandraDeterminanty popytu na pracę w ujęciu regionalnym [w:] Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów (red. D. Kopycińska), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005, s. 133–144.

ROGUT AleksandraPopyt na pracę w Polsce w latach 1995–2004 oraz jego prognozy na lata 2005–2010, "Studia Prawno-Ekonomiczne", tom LXXII, 2005, s. 207-224.

ROGUT Aleksandra, LIPOWSKI Wojciech – Terytorialne zróżnicowanie płac w niektórych sektorach gospodarczych, "Wiadomości Statystyczne", Czasopismo Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego, nr 1/2005, Warszawa 2005, s. 35–54.

ROSZKOWSKA SylwiaKapitał ludzki a wzrost gospodarczy w ujęciu wojewódzkim, "Wiadomości Statystyczne", Czasopismo Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego, nr 4(527)/2005, Warszawa, kwiecień 2005, s. 46–66.

STASIAK JacekRola pasywnej polityki rynku pracy w Polsce, "Gospodarka w Praktyce i Teorii", nr 2(17)2005, Instytut Ekonomii, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2005, s. 29–42.

SZPAKOWSKI Jerzy, KASPERKIEWICZ Witold – Innowacje w gospodarce rynkowej – istota, uwarunkowania i źródła [w:] Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomii Filia Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalski, nr 5/2004, s. 95–128.

SZUKALSKI StanisławSektorowa struktura gospodarki polskiej na tle gospodarek krajów Wspólnoty Europejskiej. Pozycja sektora GOW [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 323–342.

WIADEREK KamilaZmiany zatrudnienia w ujęciu sektorowym oraz jego wybrane determinanty w Polsce w latach 1992–2003 [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujecie teoretyczne i empiryczne, red. S. Krajewski, L. Kucharski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 285–306.

do początku strony

PUBLIKACJE 2004


GAJEWSKI Paweł, TOKARSKI Tomasz – Czy w Polsce występuje efekt konwergencji regionalnej? "Studia Ekonomiczne" INE PAN 1–2/2004, Warszawa.

GAJEWSKI Paweł, TOKARSKI Tomasz – Prognoza popytu na pracę w Polsce w ujęciu regionalnym [w:] System prognozowania popytu na pracę w Polsce. Część III, red. B. Suchecki, Projekt celowy zamawiany PCZ nr 006–23.

GAJEWSKI Paweł, TOKARSKI Tomasz – Real Convergence in Poland: A Regional Approach [w:] Modelling Economies in Transition, red. W. Welfe, P. Wdowiński, ABSOLWENT, Łódź 2004.

GAJEWSKI Paweł, TOKARSKI Tomasz – Regionalne Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego w Polsce [w:] Przeobrażenia gospodarki polskiej w przededniu integracji z Unią Europejską, red. K. B. Matusiak, Ostrołęka 2004.

KRAJEWSKA AnnaDostosowanie polskiego systemu podatkowego do systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej [w:] Instytucjonalne aspekty integracji europejskiej z perspektywy nowych członków, red. J. Witkowska, Z. Wysokińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.

KRAJEWSKA AnnaImpact of Tax System in Poland, Transition Economies and the European Union on Competitiveness of the Economy, "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe", Vol. 7, No. 1/2/2004, Łódź University Press, Łódź 2004, s. 105–119.

KRAJEWSKA AnnaImpact of the Shadow Economy on Income Differentiation in Transition Countries [in:] Towards New Europe. Methodological and Comparative Approach, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 182, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 266–277.

KRAJEWSKA AnnaPodatek progresywny czy liniowy – co jest dobre dla Polski? "Annales. Etyka w życiu gospodarczym", tom 7, nr 1, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2004, s. 211–221.

KRAJEWSKA AnnaPodatki. Unia Europejska. Polska. Kraje nadbałtyckie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 284.

KUBIAK PawełProgram prac interwencyjnych w Polsce w latach 1990–2002, "Gospodarka w Praktyce i Teorii", nr 2(15), Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.

KUCHARSKI Leszek, KRAJEWSKI Stefan (redakcja) – Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, 440 stron.

KUCHARSKI Leszek, TOKARSKI Tomasz – Odpływy z bezrobocia do zatrudnienia w Polsce w ujęciu regionalnym [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, pod red. S. Krajewskiego, L. Kucharskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, str. 311–326.

KWIATKOWSKI EugeniuszAccession to European Union and the Polish Labour Market, "Comparative Economic Research, Central and Eastern Europe", Vol. 7, No. 1/2/2004, Łódź University Press, Łódź 2004, s. 30–55.

KWIATKOWSKI EugeniuszIntegracja z Unią Europejską a rynek pracy w Polsce, "Gospodarka Narodowa", 2004, nr 4, str. 81–94.

KWIATKOWSKI Eugeniusz – Podstawy Ekonomii, autor pięciu rozdziałów pt.: Rozdział 8 – Główne kategorie i pojęcia makroekonomii. Produkt i dochód narodowy (s. 331–347), Rozdział 9 – Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa (s.348–384), Rozdział 15 – Bezrobocie (s. 533–556), Rozdział 16 – Inflacja (s. 557–581), Rozdział 19 – Model IS-LM. Podsumowanie polityki ekonomicznej (s. 611–659).

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KRYŃSKA Elżbieta, KWIATKOWSKA Walentyna, WITKOWSKA Janina – Przemiany pracy w Polsce [w:] W trosce o pracę, red. S. Golinowska, Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2004, redaktor rozdziału i współautor rozdziału III, UNDP, Warszawa 2004, str. 65–98.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KUBIAK Paweł, KUCHARSKI LeszekLabour Force Mobility in the Polish Economy in Transition, "Comparative Economic Research, Central and Eastern Europe", Vol. 7, No. 1/2/2004, Łódź University Press, Łódź 2004, s. 56–85

 

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KUCHARSKI Leszek, TOKARSKI Tomasz – Regional economic and labour market performance and inter-regional labour market balance – the case of Poland, "Zeitschrift fur ArbeitsmarktForschung", 4/2004, p. 409–424. (publikacja nie została uwzględniona w wykazie za 2004 r.). Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart.

 

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KUCHARSKI Leszek, TOKARSKI Tomasz – Makroekonomiczne skutki nadzatrudnienia w rolnictwie polskim [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 151–170.


KWIATKOWSKI Eugeniusz, KUCHARSKI Leszek, TOKARSKI Tomasz – Regional Unemployment and its Determinants in Poland [w:] Social Mobility and Exclusion, ed. by E. Rokicka and P. Starosta, Wyd. Uniwrsytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 77–86.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, ROGUT Aleksandra, TOKARSKI Tomasz – Prognoza, popytu na pracę w ujęciu sektorowym w Polsce [w:] System prognozowania popytu na pracę w Polsce, część III: Prognozy popytu na pracę w Polsce, RCSS, Warszawa 2004.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, ROSZKOWSKA Sylwia, TOKARSKI Tomasz – Granice wzrostu bezzatrudnieniowego w Europie i krajach WNP, "Ekonomista", 2004, nr 1, s. 39–68; wersja wstępna artykułu [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujecie teoretyczne i empiryczne, pod red. S. Krajewskiego, L. Kucharskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, str. 201–236.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, TOKARSKI Tomasz – Bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy: Polska i Unia Europejska – tendencje i oczekiwania na przyszłość [w:] Przyszłość pracy a XXI wieku, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2004, s. 266–285.

ROGUT Aleksandra, GAJEWSKI PawełZróżnicowanie elastyczności popytu na pracę w ujęciu sektorowym i regionalnym [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, red. S. Krajewski, L. Kucharski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.

STASIAK JacekAktywna polityka rynku pracy na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, "Gospodarka w Praktyce i Teorii", nr 2/2004.

SZPAKOWSKI JerzyEkonomia. Przewodnik dla studiujących. Wydawnictwo Edukacyjne Res Polona, Wydanie VII, Łódź 2004, ss. 166 (całość 388 stron).

SZUKALSKI StanisławSerwicyzacja gospodarki i industrializacja usług, "Handel Wewnętrzny", nr 4–5/2004, Warszawa 2004, s. 47–52.

SZUKALSKI StanisławZmiany sektorowej struktury gospodarki polskiej w latach 1992–2002 na tle gospodarek Wspólnoty Europejskiej [w:] Przeobrażenia gospodarki polskiej w przededniu integracji z Unią Europejską, Opracowania Raporty Materiały, Ostrołęka 2004.

WIADEREK KamilaZnaczenie zmian podaży pracy i popytu na pracę w kształtowaniu bezrobocia w Polsce w okresie transformacji, [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujecie teoretyczne i empiryczne, red. S. Krajewski, L. Kucharski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 293–310.

do początku strony

PUBLIKACJE 2003

 

GAJEWSKI PawełZróżnicowanie rozwoju gospodarczego w latach 90. Konwergencja w Polsce, "Wiadomości Statystyczne", nr 11, Czasopismo Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Warszawa 2003, s. 34–52.

KRAJEWSKA AnnaJaka reforma podatkowa dla Polski? [w:] Polska transformacja. Sukcesy i bariery. Refleksje z okazji jubileuszu Profesora Jana Mujżela. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 91–102.

KRAJEWSKA AnnaReforma podatków pośrednich w Polsce, "Gospodarka w Praktyce i Teorii", nr 2(13)2003, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 53–64.

KRAJEWSKA AnnaWydatki sektora finansów publicznych i źródła ich finansowania w krajach Unii Europejskiej, "Gospodarka w Praktyce i Teorii", nr 1(12)/2003, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 23–34.

KRAJEWSKA Anna, KRAJEWSKI Stefan – Reformy podatkowe w krajach nadbałtyckich. Wnioski dla Polski [w:] Zeszyt Naukowy nr 6, Rozwój regionu świętokrzyskiego w warunkach integracji europejskiej, WSEiA, Kielce 2003, s. 171–181.

KRAJEWSKA Anna, KRAJEWSKI Stefan – Rozdz. VII, Przedsiębiorstwo, s. 160–213; Rozdz. XII, Budżet państwa, (s. 324–338), Rozdz. XIII, System pieniężno-kredytowy (s. 339–372), współautor R. Milewski, [w:] Elementarne zagadnienia ekonomii, red. R. Milewski, wydanie drugie, zmienione i rozszerzone, PWN, Warszawa 2003.

KUCHARSKI LeszekRozwój sytuacji na rynku pracy w Polsce w latach 1990–2000 [w:] Zeszyt Naukowy nr 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego, Łódź 2002, s. 133–155.

KUCHARSKI Leszek, ROGUT AleksandraIstota, rodzaje i miary popytu na pracę [w:] System prognozowania popytu na pracę w Polsce. Tom 1 – Metodologia badań rynku pracy, RCSS, Warszawa 2003, s. 16–51.

KUCHARSKI Leszek, TOKARSKI Tomasz – Determinanty odpływów z bezrobocia do zatrudnienia w Polsce, "Gospodarka Narodowa" nr 7–8/2003, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003, s.47–63.

KUCHARSKI Leszek, TOKARSKI TomaszElastyczność rynków pracy w Polsce w ujęciu regionalnym [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001–2002, red. A. Rybińska i A. Tokaj-Krzewska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2003, s. 201–214.

KUCHARSKI Leszek, TOKARSKI TomaszFlexibility of labour markets in Poland in the regional breakdown [w:] The Report on the Conditions of the Small and Medium – Size Enterprise Sector in Poland for the Years 2001–2002, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2003, s. 201–216.

KWIATKOWSKI EugeniuszBezrobocie regionalne w okresie przedakcesyjnym w Polsce [w:] Przedsiębiorstwo w regionach słabiej rozwiniętych a procesy dostosowawcze na rynku pracy, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", Łódź 2003, nr 170, s. 9–21.

KWIATKOWSKI EugeniuszElastyczność popytu na pracę w teoriach rynku pracy [w:] Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, red. E. Kryńska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2003, s. 19–47.

KWIATKOWSKI EugeniuszKontrowersje teoretyczne wokół roli polityki makroekonomicznej w ograniczaniu bezrobocia [w:] Polska transformacja. Sukcesy i bariery, Wydawnictwo Uniwersytetu  Łódzkiego, Łódź 2003, s. 133–165.

KWIATKOWSKI EugeniuszNie wystarczy wzrost, "Gazeta Bankowa", nr 1, z dn. 6.01.2003, s. 28–29.

KWIATKOWSKI EugeniuszProblem regulacji i deregulacji rynku pracy w alternatywnych opisach gospodarczych [w:] Deregulacja polskiego rynku pracy, pod red. K. Frieske, IPiSS, Warszawa 2003.

KWIATKOWSKI EugeniuszRegionalne aspekty rynku pracy w Polsce [w:] Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Polska a Europa, tom XVII, red. Z. Strzelecki, Rządowa Rada Ludnościowa. RCSS, Warszawa 2003, s. 177–178.

KWIATKOWSKI EugeniuszTeoria ekonomii o bezrobociu – kluczowe kwestie sporne, "Gospodarka w Praktyce i  Teorii", nr 1(12)/2003, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 5–15.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, GAJEWSKI Paweł, TOKARSKI TomaszDeterminanty popytu na pracę w teorii ekonomii [w:] System prognozowania popytu na pracę w Polsce. Podstawowa Metodologia,  Studia i Materiały tom XI, red. naukowy Bogdan Suchecki, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, grudzień 2003, s. 52–88.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KUCHARSKI LeszekAnaliza strumieniowa bezrobocia w Polsce w okresie transformacji, "Rynek pracy" nr 4(36) lipiec/sierpień 2003, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003, s. 50–71.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KUCHARSKI LeszekUnemployment and Quality of Labour Force in the Czech Republic, Hungary and Poland – A Comparative Report, "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe", Vol. 6, No. 1/2/2003, Łódź University Press, Łódź 2003, s. 5–23.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KUCHARSKI Leszek, TOKARSKI TomaszElastyczność zatrudnienia w ujęciu sektorowym i regionalnym w Polsce [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, red. E. Kwiatkowski i T. Tokarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s.231–258, przedruk w: Jak tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy?

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KUCHARSKI Leszek, TOKARSKI TomaszMacroeconomic Effects of Overemployment in the Agriculture of Poland [w:] Open Minds Conference 2003. Europe in Global World – blending differences, CASE, Łódź 2003, s. 211–224

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KUCHARSKI Leszek, TOKARSKI TomaszOdpowiedź na uwagi Piotra Ciżkiewicza i Andrzeja Rzońcy do artykułu pt. Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993–2001, "Ekonomista" nr 5/2003, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 701–709.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KUCHARSKI Leszek, TOKARSKI TomaszWzrost gospodarczy a zatrudnienie w Polsce i niektórych krajach OECD, "Wiadomości Statystyczne", nr 10, Czasopismo Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Warszawa 2002, s. 68–88.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, KUCHARSKI Leszek, TOKARSKI TomaszWzrost gospodarczy a rynek pracy w Polsce i wybranych krajach OECD [w:] Polski rynek pracy wobec integracji europejskiej, red. S. Borkowska, Raport IPiSS, Zeszyt nr 24, Warszawa 2003, s. 31–48.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, TOKARSKI Tomasz (red.) – Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, stron 436.

KWIATKOWSKI Eugeniusz, TOKARSKI Tomasz, KUCHARSKI Leszek, ROGUT Aleksandra, KACZOROWSKI Paweł – Determinanty popytu na pracę w ujęciu regionalnym [w:] Uwarunkowania  prognozowania popytu na pracę oraz jego edukacyjne implikacje, pod red. Zbigniewa Strzeleckiego, Studia i Materiały RCSS, tom IX, Warszawa, grudzień 2002, s.78–121.

ROGUT AleksandraSektorowe zmiany popytu na pracę w Polsce w latach 1992–2001, "Gospodarka w Praktyce i Teorii", nr 2(13)/2003, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s.17–30.

ROGUT AleksandraWpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na wielkość migracji siły roboczej, "Rynek Pracy", nr 6/2003.

ROGUT Aleksandra, KWIATKOWSKA Walentyna – Selected Aspects of Social policy in Poland in the Process of Integration with the European Union, "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe", Vol. 6, No. 1/2/2003, Łódź University Press, Łódź 2003, s. 41–68.

ROGUT Aleksandra, KWIATKOWSKA Walentyna, BIŃCZYCKA-MAJEWSKA Teresa – Costs and Benefits of Poland's Accession to the EU in the Field of Social Policy, and Its Consequences on the Migration of the Labour Force [w:] Costs and benefits of Poland's Membership in the European Union, Natolin European Centre, Warsaw 2003, s. 136–144.

ROGUT Aleksandra, KWIATKOWSKA Walentyna, BIŃCZYCKA-MAJEWSKA Teresa – Koszty i korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej w obszarze polityki społecznej oraz jego konsekwencje dla wielkości migracji siły roboczej [w:] Koszty i korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2003, s. 136–144

SZPAKOWSKI JerzyPodstawy Makroekonomii [w:] Ekonomia. Przewodnik dla studiujących, Wydawnictwo Edukacyjne Res Polona, Wydanie VII, Łódź 2003, s. 185–358.

SZUKALSKI StanisławBezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze usług rynkowych w Polsce jako instrument globalizacji [w:] Przejawy globalizacji na rynku usług w transformującej się gospodarce, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2003

SZUKALSKI StanisławPrawidłowości przekształceń struktur gospodarczych – wykład inauguracyjny roku akademickiego 2002 w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce [w:] Zeszyty Naukowe t. XVI, Ostrołęka 2002, s. 53–60.

SZUKALSKI StanisławRecenzja książki: Kazimierza Kłosińskiego pt. Współczesne tendencje w sektorze usług w Unii Europejskiej, "Handel Wewnętrzny", nr 2/2003.

do początku strony